POLITICS

พรรคก้าวไกล เสนอร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง-เลือกตั้ง ส.ส.–ตัดอำนาจศาล รธน. ยุบพรรคการเมือง

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อม ส.ส.ของพรรค ยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเลือก และการเลือกตั้ง ส.ส.ถึงประธานรัฐสภา เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม

โดยสาระสำคัญ พรรคก้าวไกลต้องการให้มีการจัดการเลือกตั้งที่เป็นธรรม ทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งจัดตั้งได้ง่าย ไม่ให้กฎหมาย หรือระบบราชการกีดกันไม่ให้มีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้น และให้การดำรงอยู่ของพรรคการเมืองเป็นไปตามเจตนารมรณ์ ไม่ให้อำนาจนอกเหนือจากการเลือกตั้งมายุบได้โดยง่าย อาทิ การระดมทุนพรรค ที่สามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ การยกเลิกอำนาจศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเมือง ยกเลิกโทษเพิกถอนการเลือกตั้ง เพราะมีกฎหมายอาญารองรับอยู่แล้ว การจัดการบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร การจัดการเลือกตั้งสามารถทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ การคำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ เสนอแบบที่คำนวนเหมือนรัฐธรรมนูญปี 40

Related Posts

Send this to a friend