POLITICS

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมยกร่างกฎหมายพัฒนาผลไม้เศรษฐกิจ

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมยกร่างกฎหมายพัฒนาผลไม้เศรษฐกิจ พร้อมดันประจวบคีรีขันธ์ เป็นมหานครสับปะรดของโลก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมใหญ่ครั้งที่ 38 ของสหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยกล่าวว่า สถานการณ์การเพาะปลูกและผลผลิตสับปะรดในปี 2565 มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 457,255 ไร่ คิดเป็นปริมาณผลผลิต 1.772 ล้านตัน มีแหล่งผลิตสำคัญ คือ ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี พิษณุโลกและระยอง

ตัวเลขผลผลิตปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก 3 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 0.39 ร้อยละ 2.68 และร้อยละ 2.27 ตามลำดับ ส่วนสถานการณ์ด้านราคา ตั้งแต่ปี 2563 ถึงต้นปี 2564 พบว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วยให้เกษตรกรรายใหม่สามารถขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นได้

นายอลงกรณ์ยังกล่าวถึงศักยภาพของประเทศไทย ในฐานะประเทศผู้ส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง ว่า ไทยส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก ด้วยมูลค่า 2 หมื่นล้านบาท ครองสัดส่วนตลาดโลก 32% โดยมีพื้นที่ปลูกสับปะรดมากที่สุดและมีโรงงานสับปะรดมากที่สุด อยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ เสมือนมหานครสับปะรดของไทยและของโลก ก.เกษตรฯ จึงได้บริหารจัดการสับปะรดเชิงโครงสร้างและระบบ และการกำหนดแผนและเป้าหมายการเป็นมหานครสับปะรดของโลก ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “แผนพัฒนาสับปะรดปี2563-2565” พร้อมกับจัดทำแผนพัฒนาสับปะรด 5 ปี (2566-2570) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตการแปรรูปและการตลาด

“การขับเคลื่อนสำคัญในปีหน้า คือการจัดตั้งมหานครสับปะรด หรือ Pineapple Metropolice ที่ประจวบคีรีขันธ์ ครอบคลุมพื้นที่แหล่งผลิตหลัก จ.เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี รวมถึงยกร่างกฎหมายพัฒนาผลไม้เศรษฐกิจ (สับปะรด ทุเรียน ลำไย ฯลฯ) โดยมีกองทุนพัฒนาผลไม้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับรายได้ของชาวไร่สับปะรด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสับปะรด ตลอดห่วงโซ่อุปทาน” นายอลงกรณ์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend