POLITICS

ก.เกษตรฯ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ให้ความรู้พร้อมแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ แนะนำให้ความรู้พร้อมแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 50 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 และทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์พระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเริ่มเปิดให้บริการคร้ังแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั้งการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่เกษตรกร 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงขยายโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตรและได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องครบถ้วนในคราวเดียวกัน

ทั้งนี้ การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย คลินิกดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน คลินิกพืช โดยกรมวิชาการเกษตร คลินิกข้าว โดยกรมการข้าว คลินิกปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ คลินิกประมง โดยกรมประมง คลินิกชลประทาน โดยกรมชลประทาน คลินิกสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลินิกบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลินิกหม่อนไหม โดยกรมหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร รวมไปถึงคลินิกอื่น ๆ ที่มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมให้บริการ โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการคลินิกเกษตรกว่า 500 คน ซึ่งทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงนักวิชาการข้อมูลทางวิชาการ เทคโนโลยีองค์ความรู้ทางการเกษตรไดอย่างทั่วถึง

รวมถึงได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และเกิดความมั่นคงในอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

“ถือเป็นความภูมิใจที่ได้มาเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งพระองค์ท่านมีแนวทางในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อบรรเทาปัญหาของพี่น้องประชาชนในทุกด้าน และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ พร้อม ๆ กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร และเชื่อว่าถ้าเกษตรกรเข้มแข็ง ประเทศชาติก็จะเข้มแข็งด้วย การจัดงานในครั้งนี้จะได้ประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้ข้อแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาด้านการเกษตรทั้งหมด ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ มุ่งมั่นที่จะทำให้เกษตรเป็นที่ยอมรับในสังคมให้ได้ จะต้องเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีคุณค่า โดยจะต้องยกระดับ เพิ่มรายได้ และพัฒนาเกษตรกรให้สามารถสู้กับนานาประเทศได้ต่อไป” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้แก่การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร และจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมให้บริการด้านด้านวิชาการ การฝึ กอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่รวมถึงการจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของตลาดเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Related Posts

Send this to a friend