POLITICS

รมว.แรงงานติดตามนโยบาย ‘ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน’ ส่งเสริมการมีงานทำ สร้างหลักประกันความมั่นคงในพื้นที่ จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนนทบุรี และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3  อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับและนำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน สภาพทั่วไปของจังหวัด ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของจังหวัดนนทบุรี

โดยแนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนนทบุรี ได้แก่

1) ศูนย์บริการด้านสุขภาพสำหรับประชาชน เน้นเฉพาะทางด้านหัวใจ

2) Long Term Care คลังเครื่องมือแพทย์

3) พนังป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยา

4) แก้ไขปัญหาน้ำท่วม 26 จุด ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ

5) การพัฒนา  Logistic เพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำ เป็นต้น

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้เป็นกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

การลงพื้นที่นนทบุรีในวันนี้ผมได้มาติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของจังหวัด เพื่อนำข้อมูลไปประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน ทั้งการส่งเสริมการมีงานทำในระดับชุมชนพื้นที่ การพัฒนาทักษะฝีมือ Up – skill Re – skill และ New – skill ตามความต้องการของแรงงานทุกกลุ่ม การคุ้มครองดูแลให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบได้รับสิทธิประโยชน์และมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันมีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 960,776 คน ผู้มีงานทำ 942,289 คน ผู้ว่างงาน 18,487 คน ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 493,858 คน มีแรงงานนอกระบบ 275,887 คน มีแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่ได้รับอนุญาตทำงาน 132,319 คน มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 19,557 แห่ง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 351,090 คน ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 708,476 คน และมาตรา 40 จำนวน 54,531 คน มีสถานประกอบกิจการประกาศใช้มาตรา 75 จำนวน 166 แห่ง ลูกจ้าง 37,396 คน ดำเนินการรณรงค์ให้ผู้ประกันตนได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 14,494 ราย

Related Posts

Send this to a friend