POLITICS

รมต.คมนาคมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบปี 66 ให้ครบโดยเร็วตามเป้าหมายรัฐบาล

รมต.คมนาคม ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 ให้ครบทุกรายการโดยเร็ว และเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

วันนี้ (17 ม.ค. 66) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมผ่านแอพพิเคชั่น Zoom เพื่อเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2566 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงคมนาคม รองปลัดกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม โดยลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการโดยเร็ว และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า “ การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงาน และการลงนามในสัญญา เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 ของหน่วยงานในสังกัด ให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

1.กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2566 (8 ส่วนราชการ และ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวม จำนวน 228,930.28 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 27,419.32 ล้านบาท (ร้อยละ 11.98) และรายจ่ายลงทุน 201,510.96 ล้านบาท (ร้อยละ 88.02) โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน ณ วันที่ 10 มกราคม 2566 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 38,307.82 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 16.73 ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร)

“สำหรับรายการที่กระทรวงคมนาคม จะต้องจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7,216 รายการ (รายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว, รายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท) วงเงิน 89,824.06 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2566 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 6,670 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 92.43 ของรายการทั้งหมด) วงเงิน 72,988.40 ล้านบาท ปัจจุบันลงนามในสัญญาแล้ว 6,017 รายการ วงเงิน 63,869.95 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการ จะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุน ของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น”

2.งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2566 วงเงินรวม 89,676.66 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2565) จำนวน 19,141.27 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2565 เบิกจ่ายเงินแล้ว 9,587.53 ล้านบาท (ร้อยละ 50.09 ของแผนเบิกจ่ายสะสม)

“ทั้งนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบประมาณแผ่นดินปี 2566 ลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการโดยเร็ว และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป ตามเป้าหมายของรัฐบาล ในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ร้อยละ 95 ภายในเดือนกันยายน 2566”

Related Posts

Send this to a friend