POLITICS

กกต.ยื่นคำร้องขอให้ศาล รธน.วินิจฉัยการกำหนดจำนวน ส.ส.พึงมีแต่ละจังหวัด

กกต.ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พึงมีในแต่ละจังหวัดแล้ว

เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (15 ก.พ. 66) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้เดินทางไปยื่นคำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ตามมาตรา 210 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 ประกอบมาตรา 7(2) มาตรา 41 (4 ) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 และข้อ 15 ของข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562

Related Posts

Send this to a friend