POLITICS

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ปปช. ให้ ‘องค์การมหาชน’ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ปปช.ให้เจ้าพนักงานของรัฐ “องค์การมหาชน” ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 พ.ศ. 2563 โดยกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป.ป.ช. เพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้การประกาศกำหนดตำแหน่งตังกล่าวสอดคล้องตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา 303 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ตังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ  3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (35) และ (36) ของข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งซาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 พ.ศ. 2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่น บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 

(35) องค์การมหาชน

35.1 รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

35.2 รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

35.3 รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

35.4 รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

35.5 รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

35.6 รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

35.7 รองผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

35.8 รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

35.9 รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

35.10 รองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

35.11 รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

35.12 รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

35.13 รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

35.14 รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

35.15 รองผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

35.16 รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

35.17 รองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

35.18 รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

35.19 รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

35.20 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยตาราศาสตร์แห่งชาติ

35.21 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

35.22 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

35.23 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประตับแห่งชาติ

35.24 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

35.25 รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35.26 รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

35.27 รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

35.28 รองผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

35.29 รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

35.30 รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

35.31 รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

35.32 รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

35.33 รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

35.34 รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

35.35 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

35.36 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

35.37 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

35.38 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

35.39 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลติจิทัล

35.40 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

35.41 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

35.42 รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

35.43 รองผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

35.44 รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

35.45 รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

35.46 รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

35.47 รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

35.48 รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

35.49 รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมแห่งชาติ

35.50 รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

35.51 รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

35.52 รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊ซเรือนกระจก

35.53 รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

35.54 รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

35.55 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

35.56 รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

35.57 รองเลขาธิการคุรุสภา

35.58 รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

35.59 รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(36) กองทุน

36.1 รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

36.2 รองผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต

36.3 รองผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย

36.4 รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

36.5 รองผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์

36.6 รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

36.7 รองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

36.8 รองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

36.9 รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Related Posts

Send this to a friend