POLITICS

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานถกการแก้ปัญหายาเสพติดและอาวุธปืนเป็นวาระแห่งชาติ

วันนี้ (12 ต.ค. 65) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธ ว่า ทุกคนทราบดีแล้วว่าเกิดสถานการณ์ที่มีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว รัฐบาลรวมทั้งคนไทยทั้งประเทศมีความห่วงกังวล ในเรื่องของการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปื และยาเสพติด ตลอดจนการเยียวยาผู้เสียหายทั้งระบบ

ดังนั้นเป้าหมายในวันนี้ก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกำหนดมาตรการเร่งด่วน ได้อย่างเป็นระบบรวดเร็ว และมีผลเป็นรูปธรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน จึงต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรววทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ที่จะเข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพจิต ซึ่งต้องทำงานอย่างบูรณาการและรัดกุม โดยได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ จึงเห็นว่าต้องมีมาตรการเพิ่มเติมมากขึ้น จากโครงสร้างกลไกการป้องกันเดิมของประเทศที่มีอยู่แล้ว จึงได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งคณะ เพื่อติดตามตรวจสอบการทำงานของทุกคณะที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อมากำกับดูแล หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ซึ่งเป็นระดับนโยบายและจังหวัดต่างๆ รวมไปถึงศูนย์ระดับกระทรวงกรม และพื้นที่บริการพิเศษเขตและอำเภอหมู่บ้านและชุมชน

Related Posts

Send this to a friend