POLITICS

‘ตรีนุช’ เปิดอบรมสภานักเรียนระดับประเทศ ย้ำให้ผู้นำนักเรียนเข้าใจหลักปชต.

‘ตรีนุช’ เปิดอบรมสภานักเรียนระดับประเทศ ย้ำให้ผู้นำนักเรียนเข้าใจหลักปชต. ชวนออกแบบแก้ปัญหาความรุนแรงใน-นอกโรงเรียน เสนอตรงต่อกระทรวง

วันนี้ (11 ม.ค. 66) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการอบรมสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สภานักเรียน สพฐ. สานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย” ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร

ตรีนุช เทียนทอง กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาเจอน้อง ๆ คณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศ ที่เป็นผู้นำและเป็นตัวแทนนักเรียนในระดับจังหวัด ต้องขอบคุณ สพฐ. ที่ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 16 ปี แม้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่ได้ทำกิจกรรมแบบพบปะกัน แต่ด้วยศักยภาพของน้อง ๆ ผู้นำนักเรียนทุกคน ซึ่งได้สะท้อนผ่านการนำเสนอผลงานที่ตนได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ทำให้ได้เห็นว่าน้อง ๆ สภานักเรียนไม่เคยหยุดที่จะคิดพัฒนา ไม่เคยหยุดกระบวนการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของตัวเอง แม้ไม่ได้เจอหน้ากัน ก็มีการเลือกตั้ง การโหวตแบบออนไลน์ มีการพัฒนารูปแบบปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของพลวัตทางสังคม

นับได้ว่าน้อง ๆ ทุกท่านล้วนเป็นเยาวชนตัวอย่างและต้นแบบ สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนและสภานักเรียนในจังหวัด จึงขอให้ได้ใช้เวทีกิจกรรมสภานักเรียนระดับประเทศในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาตนเอง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดแนวคิด มุมมองจากท่านวิทยากรซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับใช้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและภูมิสังคมในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พวกเราในฐานะสภานักเรียนที่มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการดูแลและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และสถาบันหลักของชาติ อันประกอบด้วย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยให้ถ่องแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริบทของการเรียนการสอนทุกวันนี้ จะต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนได้รู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ คือ “หัวใจและหลักชัยของประเทศไทย” ที่ทำให้ประเทศไทยดำรงคงอยู่เป็นชาติ และยังความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากร สติปัญญา และ Soft Power มาได้ถึงทุกวันนี้ ซึ่งน้อง ๆ สภานักเรียนทุกคนถือเป็นแกนนำคนสำคัญที่จะได้นำหลักประชาธิปไตยรวมทั้งน้อมนำหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งหยั่งลึกถึงจิตวิญญาณความเป็นคนไทยของพวกเราทุกคน ด้วยการมีส่วนร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมนำเสนอ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เฉกเช่นที่เราจะเห็นการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในต่างประเทศที่ทุกประเทศต่างให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เพื่อให้คนในชาติได้เห็นคุณค่า ชื่นชม บ่มเพาะ จิตวิญญาณความเป็นชาติ และมีความตื่นตัวอย่างมากในทุกมิติ

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญในเรื่อง “ความปลอดภัย” มาโดยตลอด ทั้งมิติด้านความรุนแรงในโรงเรียน นอกโรงเรียน และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่จู่โจมมีพลวัตมากมายอันส่งผลต่อพฤติกรรมด้านต่าง ๆ โดยน้อง ๆ ทุกคนในฐานะประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นกลุ่มแกนนำนักเรียนที่เป็นหน่วยสำคัญที่ต้องช่วยกันคิดว่า ในบริบทโรงเรียน ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน เราจะต้องสร้างมาตรการอะไรเพื่อช่วยเหลือให้เกิดความปลอดภัยให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนในทุกมิติ อาทิ

ยาเสพติด เกม การพนันออนไลน์ ซึ่งล้วนเป็นปัญหาสังคมที่มีหลายทิศทางรอบด้าน และเปิดพื้นที่ เปิดเวที ให้น้อง ๆ ได้ช่วยกันคิด ร่วมกับคุณครูเพื่อหาแนวทางและกระบวนการต่าง ๆ นำเสนอโรงเรียน เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอมายังกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สพฐ. ได้ดำเนินโครงการสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย เคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าใจความเป็นมาของประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง กิจกรรมสภานักเรียนช่วยให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับสังคม มีกลไกกระบวนการดำเนินงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนที่สร้างสรรค์ สามารถดำเนินกิจกรรมร่วมสังคมได้อย่างถูกต้องต่อไป

Related Posts

Send this to a friend