POLITICS

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา มีมติเห็นชอบ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปชป. วาระที่ 3

วันนี้ (10 ก.ย.) ​ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) มีมติเห็นชอบ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ …) พุทธศักราช … ของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 472 เสียง เป็น ส.ส. 323 เสียง ส.ว. 149 เสียง ไม่เห็นชอบ 33 เสียง เป็น ส.ส. 23 เสียง ส.ว. 10 เสียง และงดออกเสียง 187 เสียง เป็น ส.ส. 121 เสียง ส.ว. 66 เสียง ผ่านทั้งสามเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ร่างดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ การเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งจาก 1 ใบ เป็น 2 ใบ ประกอบด้วยบัตรเลือกตั้ง ส.ส.เขต 1 ใบ และบัตรเลือกตั้งพรรคการเมือง 1 ใบ ตลอดจนปรับแก้วิธีคำนวณระบบบัญชีรายชื่อแบบใหม่ และปรับแก้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 500 คน จากปัจจุบัน รัฐธรรมนูญฯ 2560 กำหนดให้มี ส.ส. แบบเขต 350 คนและ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 150 คน เป็น ส.ส. แบบเขต 400 คน และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

หลังจากนี้ รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 256 (7) ระบุว่า นายกรัฐมนตรีต้องรอ 15 วัน ก่อนนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 256 (9) เปิดทางให้สมาชิกรัฐสภารวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อกันยื่นต่อประธานรัฐสภา เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

Related Posts

Send this to a friend