POLITICS

ประธานชวน แจ้ง ที่ประชุม ส.ส.ลาออก 7 คน รับ ส.ส. บัญชีรายชื่อเลื่อนขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง 5 คน

วันนี้ (9 ก.พ. 66) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในที่ประชุมสภาฯ พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายงานเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นหนังสือลาออก และขอลาออกจากสมาชิกพรรคการเมืองดังนี้
1.นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ
2.นายเจริญเรี่ยวแรง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ
3.นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย
4 ฐานิสร์ เทียนทอง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ 2,3และ9 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นผลให้สมาชิกภาพของสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 4 คนสิ้นสุดลงตามมาตรา101( 3)และมี นายภูดิท อินสุวรรณ์ ส.สพรรคพลังประชารัฐ , นายนิคม บุญวิเศษ ส.สพรรคพลังปวงชนไทย ,นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.สพรรคพลังประชารัฐ ขอลาออกจากสมาชิกพรรคการเมืองที่สังกัดอยู่ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคมวันที่ 2และ7กุมภาพันธ์ 2566 ส่งผลให้สมาชิกภาพของทั้ง 3 คนสิ้นสุดลง

จากนั้นได้รับทราบประกาศของสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อขึ้นมาแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 5 คน ดังนี้
1.นายเกริกมนตรี รุจโสตถิรพัฒน์ลำดับที่ 17 พรรคเพื่อชาติ แทนนางสาวปิยรัฐชย์ ติยะไพรัช
2.นางสาววารีรัตน์ แก้วเงิน ลำดับที่ 18 พรรคเพื่อชาติแทนนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
3.นายศุภชัย นาคสุวรรณ ลำดับที่ 13 พรรคเสรีรวมไทยแทนนายประสงค์ บูรณ์พงศ์
4.นางแพงศรี พิจารณ์ ลำดับที่ 3 พรรคประชาธิปไตยใหม่แทนนายสุรทิน พิจารณ์ และ
5.นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุลำดับที่ 6 พรรคพลังปวงชนไทยแทนนายนิคม บุญวิเศษ

จากนั้นได้ให้ส.สใหม่ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่

พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล สส.สุรินทร์ เขต 4 พรรคเพื่อไทย ถึงแก่อนิจกรรม ทำให้ขณะนี้ มี สมาชิก ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 420 คน องค์ประชุมกึ่งหนึ่งคือ 210 คน

จากนั้นจึงเข้าสู่วาระรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่ 3 มกราคมรับทราบรายงานความคืบหน้าแล้วและเปิดให้ ส.ส.ได้ร่วมอภิปรายตามลำดับ

Related Posts

Send this to a friend