POLITICS

‘ศักดิ์สยาม’ หารือประธานองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองญี่ปุ่น พร้อมผลักดันความร่วมมือบริหารพื้นที่รอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

‘ศักดิ์สยาม’ หารือทวิภาคีกับประธานองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองญี่ปุ่น และเยี่ยมชมการพัฒนาโครงการ Minato Mirai (MM21) ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับ Mr. Nakajima Masahiro ประธานองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองญี่ปุ่น (Urban Renaissance Agency: UR) และเยี่ยมชมการพัฒนาโครงการ Minato Mirai (MM21) โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รักษาราชการ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมหารือฯ และเยี่ยมชมโครงการฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า การเข้าร่วมประชุมหารือทวิภาคีในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันประเด็นความร่วมมือระหว่าง UR กับหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRT Asset) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กว่า 2,325 ไร่ ซึ่งปัจจุบัน UR ร่วมกับ บริษัท SRT Asset อยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาพื้นที่นำร่องโครงการ (Leading Project Plan) วิสัยทัศน์การพัฒนาโครงการ และโครงสร้างหน่วยงานที่เหมาะสมสำหรับการบริหารพื้นที่รอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ในระยะยาว

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ขอให้ UR พิจารณาสนับสนุนการศึกษาแผนแม่บทของโครงการ (Master Plan) รวมถึงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การพัฒนาโครงการ และการจัดทำแผนเพื่อกระตุ้นการลงทุนเพื่อดึงดูดภาคธุรกิจโดยเฉพาะนักลงทุนที่มีศักยภาพจากประเทศญี่ปุ่นด้วย

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาเมืองมินาโตะ มิไร (Minato Mirai (MM21)) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงท่าเรือและย่านอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน และแบ่งเบาความหนาแน่นของตัวมหานครโตเกียวมาสู่ปริมณฑลใกล้เคียง และเนื่องจากการที่เมืองโยโกฮาม่ามีการเชื่อมต่อกับกรุงโตเกียวด้วยระบบรถไฟความเร็วสูง และเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีท่าเรือที่สำคัญ ผนวกกับโครงการฯ มีการวางรูปแบบผังเมืองที่เป็นสัดส่วนและเป็นระบบ ทำให้ปัจจุบันได้พัฒนากลายเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงานธุรกิจชั้นนำ แหล่งที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมระดับสูง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ พื้นที่เชิงพาณิชย์ ศูนย์กลางการค้าของเมืองโยโกฮาม่า พื้นที่ค้าปลีก และห้างสรรพสินค้า Yaesu Shopping Mall ซึ่งเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟโดยตรง โดยการเยี่ยมชมโครงการ “มินาโตะ มิไร” ในครั้งนี้ ทำให้กระทรวงคมนาคมสามารถถอดบทเรียนในการพัฒนาเมืองใหม่และพื้นที่รอบสถานีที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นแนวทางสำคัญในการกำหนดนโยบายการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ เพื่อกระจายความเจริญและการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่พื้นที่อื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร และแก้ไขปัญหาความแออัดและการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend