POLITICS

จับตา ประชุม ครม. เสนอเปิดผับถึงตี 4 – เก็บค่าเหยียบแผ่นดิน ของบฯ สร้างมอเตอร์เวย์โคราช

วันนี้ (7 ก.พ. 66) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย มีสีหน้าเรียบเฉย ขณะที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ยิ้มแย้มให้กับสื่อมวลชน

ก่อนที่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (Thailand Safer Internet Day)

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าพบ เพื่อนำเสนอนิทรรศการประกาศรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Award 2022)

สำหรับวาระประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ทั้งการขยายระยะเวลาเปิดสถานบริการถึงเวลา 04.00 น. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจกลางคืน ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ กำหนดอัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ ค่าเหยียบแผ่นดิน ที่เดินทางผ่านช่องทางอากาศ อัตรา 300 บาทต่อคน ส่วนช่องทางบกและทางน้ำจัดเก็บอัตรา 150 บาทต่อคน เสนอทบทวนมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย และ เสนอให้การฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยว เป็นวาระแห่งชาติ

กระทรวงคมนาคม ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา จำนวน 12 ตอน วงเงิน 4,900 ล้านบาท เสนอการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สอดรับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กระทรวงการคลัง เสนอการกำหนดระยะเวลาการให้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน สำหรับโครงการ”บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ดินราชพัสดุ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เตรียมนำผลสอบของคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง กรณีนายรัชฎา สุริยกุล ณอยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถูกจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาเรียกรับสินบน ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่สอง

กระทรวงยุติธรรม รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและยาเสพติด เสนอร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2566-2570

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ขออนุมัติเพิ่มจำนวนการรับนิสิตโครงการเพชรในตม

และกระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกำหนดจำนวนยาบ้า ซึ่งผู้ครอบครองเกิน 1 เม็ด ต้องถูกจัดให้เป็นผู้ค้าหรือไม่

Related Posts

Send this to a friend