POLITICS

‘พลังท้องถิ่นไท’ เห็นด้วย ‘พรรคเล็ก’ ชงหาร 500

‘พลังท้องถิ่นไท’ เห็นด้วย ‘พรรคเล็ก’ ชงหาร 500 พร้อมแหกมติวิปรัฐบาล โหวตกฎหมายลูกสูตร 500

วันนี้ (4 ก.ค. 65) ณ อาคารรัฐสภา นายชัชวาลล์ คงอุดม พร้อมด้วย ศ.โกวิทย์ พวงงาม และนายจารึก ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคพลังท้องถิ่นไท รับยื่นหนังสือจาก นายสาธุ อนุโมทามิ ประธานกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ และคณะ เรื่อง เสนอใช้สูตรคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ด้วยการใช้ 500 หาร

นายสาธุ กล่าวว่า เนื่องจากรัฐสภาได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 83 และมาตรา 91 ทำให้มีจำนวน ส.ส. แบบเขตเลือกตั้ง จำนวน 400 คน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน และเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนจากการใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ เป็นบัตรลงคะแนน 2 ใบ และได้มีการตั้งคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขึ้นมาพิจารณา โดยคณะ กมธ. มีมติ 32 ต่อ 11 และงดออกเสียง 2 ให้ใช้สูตรการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยการนำคะแนนเฉพาะบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั่วประเทศที่ทุกพรรคการเมืองได้ แล้วคำนวณด้วยการใช้ 100 มาหารเฉลี่ยผลคะแนน ซึ่ง กมธ.เสียงข้างน้อยที่มีความเห็นต่างได้มีการสงวนคำแปรญัตติไว้ ให้ใช้การคำนวณด้วยการใช้ 500 มาหารค่าเฉลี่ย เพื่อพิจารณาต่อในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ของที่ประชุมรัฐสภา

นายสาธุ กล่าวถึงจุดยืนว่า กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ ซึ่งมี 18 พรรคการเมือง เห็นว่า การแก้ไขของคณะ กมธ.ไม่สอดคล้อง ขัดต่อหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงได้มีมติให้เสนอแนวทางและความคิดเห็นต่อรัฐสภา รัฐบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้พิจารณาโดยใช้สูตรการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยใช้การหารด้วย 500 มาหารเฉลี่ยผลคะแนน ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กับ มาตรา 93 และมาตรา 94 ในเรื่อง ส.ส.พึงมี การจัดสรรปันส่วนผสมจึงจะลงตัวได้ เพราะจะทำให้น้ำหนักเสียงของประชาชนที่ลงคะแนนเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้ค่าเฉลี่ยตัวแทนของประชาชนในทุกกลุ่มของสังคมเข้ามาเป็นปากเสียงแทนประชาชนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง ซึ่งจะลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค และมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น

ด้าน นายชัชวาลล์ คงอุดม กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า พรรคพลังท้องถิ่นไทเห็นด้วยกับการใช้ 500 หาร เพื่อหาจำนวน ส.ส.พึงมี และมองเห็นถึงอนาคตข้างหน้าอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้น หากในสภามีแต่พรรคการเมืองขนาดใหญ่ ดังนั้นพรรคจึงขอยืนยันว่าจะลงมติสนับสนุนในประเด็นดังกล่าว

ด้าน ศ.โกวิทย์ พวงงาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ยื่นแปรญัตติในหลายประเด็น ซึ่งประเด็นการใช้ 100 หารเพื่อหาจำนวน ส.ส.พึงมีก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญ โดยได้หารือในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ว่า ในเมื่อวิปรัฐบาลติดกระดุมเม็ดแรกโดยการที่ต่างคนต่างยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 พรรคพลังท้องถิ่นไทจึงขอใช้เอกสิทธิ์ของพรรคการเมืองในการลงมติ โดยไม่จำเป็นต้องยึดมติของวิปรัฐบาล เนื่องจากมีความเห็น ดังนี้

  1. เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ไม่ต้องการให้เสียงข้างมากในสภามีอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จ
  2. ต้องการให้กลุ่มทางการเมืองมีความหลากหลายในการบริหารประเทศซึ่งเป็นการถ่วงดุลที่สำคัญ และจากสถานการณ์ในปัจจุบันของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าเสถียรภาพของรัฐบาลไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
  3. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ยังมีอีกหลายมาตราที่จะนำไปสู่การถกเถียงในอนาคต ดังนั้น การถกเถียงในประเด็นนี้จึงไม่มีฝ่ายไหนที่ผิดหรือถูก

ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (5 ก.ค. 65) จะมีการพิจารณา ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ต่อจากร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. โดยพรรคพลังท้องถิ่นไทยืนยันว่า จะลงมติสนับสนุนให้ใช้การคำนวณด้วยการใช้ 500 มาหารค่าเฉลี่ย เพื่อหาจำนวน ส.ส.พึงมี

Related Posts

Send this to a friend