POLITICS

รมว.แรงงานลงพื้นที่พิษณุโลก เปิดฝึกอาชีพแรงงาน สร้างเกษตรอัจฉริยะ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เปิดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร (Smart Farmer) นำร่อง 6 จังหวัด เตรียมขยายผลฝึกทั่วประเทศ 

วันนี้ (3 ก.พ. 65) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร ณ บริษัท รักษ์เกษตรสมดุล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายประทีป  ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีนโยบาย พัฒนาและยกระดับทักษะแรงงานนอกระบบ ให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer โดยให้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านช่างและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลิตภาพ และเชื่อมโยงตลาด ต่อยอดการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้และเศรษฐกิจชุมชน 

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ผมได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการ พัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือให้แก่แรงงานนอกระบบ แรงงานคืนถิ่น และ แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ในโครงการ  ‘1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร’ มุ่งเน้นให้มีความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการเกษตร เป็นการบูรณาการและต่อยอดความรู้ทักษะด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบ การติดตั้งอุปกรณ์ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์หาข้อสรุป ออกแบบคำสั่งและใช้ในการตัดสินใจ ตามหลักการและทฤษฎีทางการเกษตร เพื่อให้กระบวนการผลิตเหมาะสม ลดต้นทุน  เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการขยายผลสู่การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาใหม่ในอนาคต  ฝึกนำร่องโดยหน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วยขอนแก่น พิษณุโลก สตูล ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ และบุรีรัมย์ 

ทั้งนี้ ในอนาคตแรงงานเกษตรจะพัฒนาเป็นแรงงานคุณภาพ ช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้อยู่รอดได้ อย่างยั่งยืนรวมถึงแรงงานคืนถิ่นสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ ซึ่งฟาร์มเกษตรสมัยนี้สามารถพัฒนาต่อเติมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มรายได้และมีเงินหมุนเวียนในชุมชนได้อีกทางหนึ่งและจะต่อยอดไปยังภาพรวมของประเทศต่อไป

Related Posts

Send this to a friend