POLITICS

เปิดคำชี้แจงทีมกฏหมาย ร.อ.ธรรมนัส ผ่าน พ.ร.บ.ล้างมลทิน มี คุณสมบัติครบถ้วนเป็นรัฐมนตรี

เอกสารชี้แจง ระบุว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เคยถูก กองบัญชาการทหารสูงสุดให้ออกจากราชการทหาร เมื่อปี 2539 หลังจากพ้นโทษตามคำพิพากษาของศาสออสเตรเลีย เพราะ ขาดงานราชการ เกิน 15 วัน ขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ เมษายน 2536 – เมษายน 2539 เป็นระยะเวลา 3 ปี

จากนั้นมีพระราชบัญญัติล้างมลทิน ในโอกาสสำคัญ ในปี 2539 ล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษ ที่กระทำ ก่อน 9 มิถุนายน 2539 และได้พ้นโทษไปแล้ว ก่อน พระราชบัญญัติล้างมลทิน บังคับใช้ จึงให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษมาก่อน

หลังจากได้รับการล้างมลทิน ร.ท.พชร ชื่อของ ร.อ.ธรรมนัสในขณะนั้น ได้ทำเรื่องขอกลับเข้ารับราชการทหารและได้รับการอนุมัติ เลื่อนยศ จาก ร.ท.เป็น ร.อ. ใน ปี 2541

วันที่ 9 ก.ย.2541 มีพระบรมราชโองการ ให้ถอดยศทหาร เนื่องจากประพฤติตนไม่สมควร ตามพระราชบัญญัติวินัยทหาร

วันที่ 5 ธ.ค.2550 มีพระราชบัญญัติล้างมลทิน ทำให้ยังสามารถใช้ยศ ร.อ. ได้

พระราชบัญญัติล้างมลทิน 2 ครั้ง ทำให้ ร.อ.ธรรมนัส คุณสมบัติครบถ้วนในการเป็น ส.ส. และ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เพราะ ไม่ถือว่าเคยต้องคำพิพากษาของศาลออสเตรเลีย และไม่เคยถูกลงโทษ และลงทัณฑ์ทางวินัย

Related Posts

Send this to a friend