HUMANITY

พม. มอบรางวัลวันสตรีสากล 2566 รวม 15 สาขา 58 รางวัล

ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน”

วันนี้ (8 มี.ค. 66) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันสตรีสากล (International Women’s Day) ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปราศรัยผ่านเทปวีดิทัศน์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ว่า ในนามของรัฐบาล ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังสตรีไทยและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีทุกท่าน ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มสตรีที่ถือเป็นประชากรที่มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ รัฐบาลเห็นความสำคัญของพลังสตรีในการขับเคลื่อนประเทศในหลายมิติ จึงยกระดับบทบาทสตรีพร้อมเปลี่ยนเจตคติต่อสตรีบนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวแสดงความยินดีว่า วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะเป็นวันที่เราปักหมุดความก้าวหน้าของสตรีในสังคมไทย เลขาธิการสหประชาชาติได้ระบุว่า ความเสมอภาคทางเพศจะเกิดขึ้นในอีก 300 ปี แต่เมื่อเห็นในห้องนี้แล้วคิดว่าเราจะเร็วกว่านั้น 30 เท่า วันนี้สังคมไทยเดินหน้ามาไกลมาก ในฐานะเป็นรัฐบาลก็มีความหวัง นายกรัฐมนตรีตั้งใจมางานนี้ แม้ท่านจะพูดเทปมา แต่เมื่อวานนี้ท่านก็ใส่เฝือกอ่อน ก่อนเริ่มงานก็ได้คุยกับนายกฯ ว่าเราจะมีอะไรดี ๆ อีกเยอะ เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะทำได้ดีกว่าทั้งโลก

“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้ว เราจะไปพร้อมกันกับสตรีทุกท่าน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าว

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้หญิง จึงจัดงานวันสตรีสากลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างกำลังใจให้สตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น อีกทั้งยังมุ่งมั่นผลักดันพลังของสตรีให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สำหรับการจัดงานสตรีสากลในปีนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเสริมพลังผู้หญิงและเด็กหญิง โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับทุนมนุษย์ของสตรี เพื่อนำพาประเทศสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีตัวอย่างของสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่มีชื่อเสียง ที่ได้ผ่านเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่า เป็นผู้ที่มีผลการทำงานเพื่อสังคม และเป็นผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพสตรี ซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสตรี บุคคล และองค์กรอื่น ๆ ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเสมอภาค อาทิ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters สาขาสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน (ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์) หน่วยงานดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า และองค์กรเอกชน ได้แก่ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และรางวัลเกียรติยศแก่สตรีดีเด่น ได้แก่ คุณหญิงณัฐิกา วัฒนเวคิน อังอุบลกุล ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสตรีอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรางวัลเกียรติยศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 จำนวน 15 สาขา 58 รางวัล

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังเป็นประธานสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับศูนย์คุณธรรม และบันทึกความร่วมมือ ระหว่างบริษัท ALLY กับภาคเอกชน เพื่อมุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัย ต่อต้านความรุนแรงทางเพศในวันสตรีสากล

Related Posts

Send this to a friend