HUMANITY

ผู้หนีภัยคงเหลือที่คอกวัวเมยโค้ง 2,321 คน หลังสมัครใจเดินทางกลับ 188 คน

ผู้หนีภัยคงเหลือที่คอกวัวเมยโค้ง 2,321 คน หลังสมัครใจเดินทางกลับ 188 คน การสู้รบในรัฐกะเหรี่ยงเมื่อเช้ามืดวันนี้ไม่กระทบชีวิตและทรัพย์สินฝั่งไทย

วันนี้ (4 ม.ค. 65) เวลา 18:00 น. ศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก รายงานสถานการณ์การสู้รบฝั่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (สมม.) ว่า เมื่อเวลา 05:00 น. ได้เกิดการปะทะกันระหว่างทหารเมียนมา กับกองกําลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยง บริเวณบ้านเยตะปู่ ทางทิศใต้ของ บ้านเลเกก่อ จังหวัดเมียวดี ห่างจากแนวชายแดนลึกเข้าไปในประเทศเมียนมา ประมาณ 6 กิโลเมตร ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยบริเวณแนวชายแดนไทย และเมื่อเวลา 06:00 น. การปะทะได้ยุติลง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยบริเวณแนวชายแดนไทย

ศูนย์สั่งการฯ รายงานสถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงที่คอกวัวเมยโค้ง บ้านมหาวัน ตําบลมหาวัน อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ยอดเดิม 2,509 คน ไม่มีเดินทางเข้ามายังฝั่งไทยเพิ่มเติม และมีความประสงค์สมัครใจขอเดินทางกลับไปยัง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (สมม.) จํานวน 188 คน ยอดคงเหลือ จํานวน 2,321 คน

นอกจากนี้ ศูนย์สั่งการฯ ยังรายงานการปฏิบัติที่สําคัญของ คณะทํางานศูนย์สั่งการชายแดนไทย – เมียนมา จังหวัดตาก ได้แก่

1.การให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม ให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว อย่างทั่วถึง และพอเพียงต่อการดํารงชีพ ภายใต้การดําเนินการของภาครัฐ

2.การสนับสนุนยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ที่มีความประสงค์สมัครใจเดินทางกลับไปยังประเทศเมียนมา

3.กองอํานวยการร่วม ในการแก้ไขสถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ยังคงดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการดําเนินการตามหลักมนุษยธรรม โดยไม่สนับสนุนให้กับ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงการไม่สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ประเทศไทย เป็นพื้นที่สนับสนุนผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง

Related Posts

Send this to a friend