HEALTH

สสจ.อีสาน เผยผลสุ่มตรวจพบ “หมึกกรอบ” ปนเปื้อนสูงสุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยผลการสุ่มตรวจสารฟอร์มาลีนในอาหารสด ร้านหมูกระทะ และตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ในจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา

โดยร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ออกสุ่มตรวจในพื้นที่ 22 อำเภอ 148 แห่ง เก็บตัวอย่าง 459 ตัวอย่าง พบฟอร์มาลีนปนเปื้อน จำนวน 70 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.25

เมื่อวิเคราะห์หาการปนเปื้อนฟอร์มาลีนในอาหารสด เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ของเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2563-2565 ใน 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ พบว่า ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมามีการสุ่มตรวจมากสุด โดยตรวจตัวอย่างไป 3,107 ตัวอย่าง มี 2,851 ตัวอย่างที่ผลการตรวจผ่าน ไม่พบการปนเปื้อนของฟอร์มาลีน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตรวจ 240 ตัวอย่าง มี 201 ตัวอย่างที่ไม่พบฟอร์มาลีน , จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจ 526 ตัวอย่าง มี 446 ตัวอย่างที่ไม่พบฟอร์มาลีน และจังหวัดสุรินทร์ ตรวจ 334 ตัวอย่าง มี 309 ตัวอย่างที่ไม่พบฟอร์มาลีน โดยลำดับชนิดของตัวอย่างที่พบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีน ในปี 2565 มากสุดคือ หมึกกรอบ รองลงมาคือหมึกสด สไบนาง กุ้ง เล็บมือนาง และแมงกะพรุน

สำหรับร้านที่พบการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลีน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการหยุดจำหน่ายและให้เก็บอาหารนั้นออกจากจุดจำหน่ายทันที พร้อมกับแนะนำให้เปลี่ยนแหล่งซื้อใหม่ที่ปลอดภัย โดยจะขยายผลจากการตรวจร้านหมูกระทะ ด้วยการออกตรวจตลาดค้าส่งที่เป็นแหล่งที่มาที่จำหน่ายอาหารสดมีสารฟอร์มาลีนตกค้างให้กับร้านดังกล่าว และส่งหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดต้นทางแหล่งที่มาที่พบสารฟอร์มาลีนตกค้างในอาหารสด เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป

นอกจากนี้ จะเร่งประชาสัมพันธ์ประชาชนให้รู้วิธีการเลือกซื้ออาหารสดอย่างปลอดภัยจากสารปนเปื้อนในอาหาร และจะดำเนินแผนการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารเป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

Related Posts

Send this to a friend