Health

กรมอนามัย ชี้ สำนักฤาษีพระบิดา ขัดกฎหมายการสาธารณสุข

กรมอนามัย ชี้ สำนักฤาษีพระบิดา ขัดกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แนะผู้เข้ารักษา-ลูกศิษย์ เร่งตรวจสุขภาพตนเอง

วันนี้ (11 พ.ค. 65) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีมีการบุกเข้าตรวจสอบสำนักฤๅษี ในที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านกุดแคน จ.ชัยภูมิ ที่เปิดรับรักษาโรคทุกชนิด ด้วยการให้ผู้ป่วยดื่มกินปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะ ขี้ไคล และยาที่ดองไว้ร่วม 100 โอ่ง ว่า เมื่อพิจารณาการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในหลายประเด็น

ทั้งการจัดการสิ่งปฏิกูล ซึ่งตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ปัสสาวะ อุจจาระ และเสมหะ เข้าข่ายเป็นสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตามมาตรา 4 ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่กำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะ ของการจัดการสิ่งปฏิกูลตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 กรณีฝ่าฝืนกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ตามมาตรา 68

นพ.สุวรรณชัย ยังกล่าวถึงการจัดการมูลฝอยว่า หากพบว่ามีการรักษาคนป่วยในสำนักฤาษีดังกล่าว กรณีที่มีมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการรักษาผู้ป่วย เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจสอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยต้องมีการคัดแยกมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยออกจาก มูลฝอยทั่วไป จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิด เป็นต้น

หากพบว่ามีผู้ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อ หรือโรคติดเชื้อร้ายแรง ต้องมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และข้อบัญญัติท้องถิ่น กรณีฝ่าฝืนกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท ตามมาตรา 68 และกรณีฝ่าฝืนกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 68/1 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้

อธิบดีกรมอนามัย ยังแสดงความกังวลถึงสุขอนามัยของผู้เข้ารับการรักษาตามความเชื่อความศรัทธา เนื่องจากการกินของเสียอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลนั้นได้ เพราะปัสสาวะ เสมหะ อุจจาระ และขี้ไคล แม้จะผ่านการกรองออกจากร่างกาย แต่ก็ไม่สมควรนำไปดื่ม จึงแนะนำให้ผู้เข้ารับการรักษาและบรรดาลูกศิษย์ที่ปฏิบัติงานในสำนักฤาษี เข้ารับการตรวจร่างกาย

Related Posts

Send this to a friend