ENVIRONMENT

บอร์ดสิ่งแวดล้อม เห็นชอบรถไฟทางคู่ ปากน้ำโพ-เด่นชัย กำชับ ทำ EIA เคร่งครัด

วันนี้ (11 พ.ค. 65) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยรับทราบผลงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยสถานการณ์ PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัดในปี 2565 มีแนวโน้มดีขึ้น มีจำนวนวันที่ PM2.5 เกินมาตรฐานลดลง เช่นเดียวกับจำนวนจุดความร้อนในจังหวัดภาคเหนือ ที่ลดลงร้อยละ 69

ที่ประชุมยังรับทราบการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ปี 2564 ผ่านโครงการ “จังหวัดสะอาด” โดยพบว่า มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 24.98 ล้านตัน นอกจากปริมาณจะลดลงแล้ว ยังมีการคัดแยกและการจัดการที่ต้นทางมากขึ้น

ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง “ปากน้ำโพ-เด่นชัย” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะทาง 280.544 กิโลเมตร ผ่าน 5 จังหวัด คือ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และแพร่ เพื่อขยายเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางในพื้นที่ภาคเหนือ เชื่อมต่อกับช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA อย่างเคร่งครัด และเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2565-70 เพื่อเพิ่มจำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการให้เป็นภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร้อยละ100 และภาคเอกชน ร้อยละ 95

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบกรอบการเจรจาและท่าทีของประเทศไทย สำหรับการประชุมรัฐภาคี 3 อนุสัญญา รูปแบบ face-to-face ที่จะมีขึ้นในวันที่ 6-17 มิถุนายนนี้ โดยมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และเห็นชอบการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ยกเว้นโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง) รวมทั้งมีมติให้บังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 พร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 พร้อมมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หารือการบังคับใช้มาตรฐานตามยูโร 6

Related Posts

Send this to a friend