WORLD

หวังอี้ ชี้แจง ‘จุดยืนของจีน’ ต่อประเด็นเมียนมา

พุกาม – เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 หวังอี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ซึ่งเดินทางเยือนประเทศเมียนมา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเมียนมากับ ปรักสุคน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา

ปรัก สุคน ซึ่งดำรงตำแหน่งทูตพิเศษด้านเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN) กล่าวถึงการเยือนเมียนมาของเขาให้หวังรับทราบ ด้านหวังกล่าวชื่นชมบทบาทเชิงบวกของกัมพูชา ซึ่งเป็นประธานอาเซียนประจำปี 2022 ที่มีส่วนร่วมเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยประเด็นเมียนมา และชี้แจงจุดยืนของจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้

ประการที่หนึ่ง ฝ่ายจีนคาดหวังความพยายามร่วมระหว่างจีนและอาเซียนในการผลักดันเมียนมาแสวงหาความปรองดองทางการเมืองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ส่งเสริมทุกภาคส่วนทางการเมืองในเมียนมาให้ความสำคัญกับภาพรวมและผลประโยชน์ของประชาชนในการดำเนินการเชิงปฏิบัติอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์และคำนึงถึงความสงบสุขในไม่ช้านี้

ประการที่สอง จีนหวังจะทำงานร่วมกับอาเซียนเพื่อผลักดันเมียนมาเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอีกครั้ง และสำรวจวิธีการพัฒนาทางการเมืองอันมีอัตลักษณ์เฉพาะของเมียนมาที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศ

ประการที่สาม จีนคาดหวังอาเซียนยึดมั่น “วิถีอาเซียน” รักษาหลักการพื้นฐานและขนบธรรมเนียมของการไม่แทรกแซงกิจการภายในและการประสานงานของประเทศอื่นๆ มุ่งมั่นและขจัดสิ่งรบกวน มีส่วนร่วมในการประสานงานที่ต้องอาศัยความอดทน ดำเนินการตามฉันทามติ 5 ข้อที่บรรลุโดยกลุ่มผู้นำอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ และปกป้องความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยรวมและบทบาทการเป็นผู้นำของอาเซียน

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend