BANGKOK

กทม.เตรียมบริหารจัดการ ‘บ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม’ รองรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ

วันนี้ (25 พ.ค. 66) เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สำหรับรายงานความคืบหน้านั้น พบว่าบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม มีการแบ่งระยะสัญญาการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ระยะเวลาก่อสร้าง 200 วัน เริ่มสัญญา วันที่ 24 ส.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 มี.ค. 65 ใช้พื้นที่ก่อสร้างเป็นที่ดินประมาณ 5 ไร่ รองรับผู้สูงอายุ 64 ราย รายละเอียดการก่อสร้างประกอบด้วย บ้านพักจำนวน 8 หลัง อาคารศูนย์อาหาร 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง งานภูมิทัศน์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ

ระยะที่ 2 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 23 ก.ย. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ก.ค. 66 ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน ใช้พื้นที่ก่อสร้างเป็นที่ดินประมาณ 20 ไร่ รองรับผู้สูงอายุ 56 ราย รายละเอียดการก่อสร้างประกอบด้วย อาคารบ้านพักแถว 1 ชั้น จำนวน 4 หลัง อาคารกิจกรรม 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารหอพักผู้ดูแล 1 ชั้น จำนวน 2 หลัง อาคารหอพักเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารอำนวยการ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารบริการผู้สูงอายุ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง งานครุภัณฑ์ งานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ปัจจุบันสำนักการโยธาอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคงเหลือที่ดิน 7-1-16 ไร่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือน ธ.ค. 66 ซึ่งที่ประชุมได้เพิ่มเติมเรื่องการพิจารณาสร้างอาคารในรูปแบบประหยัดพลังงานและส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่อาคารและบริเวณโดยรอบอีกด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้วางแนวทางการบริหารจัดการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม ให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย โดยมอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สูงอายุ รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาทิ การบริหารฯ ด้วยการจัดตั้งมูลนิธิ การทำหนังสือบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) การให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้บริหารจัดการ โดยให้นำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดนำมาประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม ดำเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น มีวัตถุประสงค์ให้การอุปการะเลี้ยงดูและสนับสนุนด้านปัจจัย 4 แก่ผู้สูงอายุ ในรูปแบบพักอาศัยถาวรตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการด้านการดูแลและพื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกมิติ ซึ่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และมีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลที่จะเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจรต่อไป

Related Posts

Send this to a friend