BANGKOK

พาเที่ยวเทศกาล BANGKOK For ALL #กรุงเทพฯเพื่อทุกคน

พาเที่ยวเทศกาล BANGKOK For ALL #กรุงเทพฯเพื่อทุกคน พบกับบริการทำบัตรคนพิการเบ็ดเสร็จ ออดิชั่นขอบัตรผู้แสดงความสามารถ สาธิตกิจกรรมการสอน จากศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

The Reporters พาเที่ยวเทศกาล BANGKOK For ALL #กรุงเทพฯเพื่อทุกคน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสกายวอลค์ แยกปทุมวัน วันแรก!

ที่นี่มีบริการทำบัตรคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมบริการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการ โดยศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร

เปิดออดิชั่นความสามารถ เพื่อขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยเมื่อต้องการไปแสดงมนที่สาธารณะ สามารถนำบัตรดังกล่าวไปแสดงในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาต

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กล่าวว่า บทบาทของศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางคือ ต้องจัดการศึกษาให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท ตั้งแต่แรกเกิดถึงตลอดชีวิต พร้อมทั้งฝึกอบรมผู้ปกครองให้ดูแลเดเด็กที่บ้านได้ เช่น โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน โดยส่งครูไปฝึกผู่ปกครอง และสนับสนุนสื่อการเรียนรู้

ปัจจุบันมีเด็กในศูนย์การศึกษามากกว่า 1,084 คน หน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 10 หน่วยบริการ ครอบคลุม 50 เขต

ครูหนึ่ง นักกายภาพบำบัด จากศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง แนะนำกิจกรรมบำบัด Sensory Integration สำหรับเด็กออทิสติกที่มีปัญหาการเดินเขย่ง เดินไม่เต็มเท้า อุปกรณ์ยืดเยียดกล้ามเนื้อมือ อุปกรณ์ช่วยจับดินสอ ช้อน ส้อม สาธิตการเรียนการสอน และโปรแกรมฝึกการควบคุมคุณภาพเสียง โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศกาล BANGKOK For ALL #กรุงเทพฯเพื่อทุกคน จัดขึ้น 5 วันเต็ม ตั้งแต่วันนี้ – 18 ธันวาคม 2565 ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ให้ทุกคนมามีส่วนร่วม เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนพิการในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างเมืองที่น่าอยู่ให้เป็นจริง เป็นไปตามนโยบายเพื่อคนพิการ 5 ด้าน 5 ดี ได้แก่

สุขภาพดี ส่งเสริมให้คนพิการมีสุขภาพดีสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทันท่วงที พัฒนากลไกส่งเสริมพัฒนาการเด็กในระยะแรกเกิดหรือแรกพบความพิการสู่ระบบการศึกษา โดยจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง จัดหน่วยรถโมบายยูนิตทันตกรรมให้บริการแก่คนพิการในชุมชน

เรียนดี ฝึกอบรมครูกรุงเทพมหานครเป็นครูการศึกษาพิเศษ และการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เศรษฐกิจดี สร้างงานคนพิการในสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 เขต จ้างอาสาสมัครเทคโนโลยี ส่งเสริมการแสดงดนตรีหรือศิลปะในพื้นที่สาธารณะ

โครงสร้างและการเดินทางดี จัดรถรับส่งคนพิการ ผู้สูงอายุ ติดตั้งลิฟท์ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ปรับคอสะพานให้รองรับรถเมล์ชาญต่ำ ติดตั้งสัญญาณเสียงบริเวณจุดทางข้าม ทำทางม้าลายสำหรับคนพิการทางสายตา และปรับทางเท้าให้คนพิการสามารถใช้บริการได้

บริหารจัดการดี จัดทำแอปพลิเคชั่น LINE OA “BANGKOK For ALL” เพื่อแจ้งข่าวสารสำหรับผู้พิการ ซึ่งจะมีการเปิดตัวในเทศกาลนี้ด้วย

Related Posts

Send this to a friend