BANGKOK

สภา กทม.เห็นชอบตั้ง คกก.วิสามัญศึกษาปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว

สภา กทม.เห็นชอบตั้ง คณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว

วันนี้ (11 ม.ค.66) ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง เสนอที่ประชุมให้รวมญัตติ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาระบบขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และญัตติของ นายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เนื่องจากทั้งสองญัตติเป็นเรื่องมีรายละเอียดเดียวกัน โดยที่ประชุมสภา กทม.มีมติเห็นชอบ และใช้ชื่อญัตติ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ตามที่กรุงเทพมหานครได้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดและปลอดภัยให้ประชาชน กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2566 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 บูรณาการในเรื่องของการบริหารจัดการในเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีเขียวตามเส้นทางสัมปทาน ส่วนต่อขยายที่ 1 และส่วนต่อขยายที่ 2 เพื่อให้การเดินรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและภาระหนี้จากโครงการฯ มีมูลค่าสูง เป็นรายจ่ายที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีภารกิจที่ครอบคลุมหลายด้านทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงจำเป็นต้องศึกษาในเรื่องนี้พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

“เรื่องรถไฟฟ้ากทม.ได้ดำเนินการมานาน กทม.จำเป็นต้องศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ส.ก.จึงต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ กทม.ซึ่งก็คือความเดือดร้อนของคนกทม.ด้วย” นายสุทธิชัย กล่าว

ทั้งนี้ ส.ก.ได้ร่วมกันอภิปรายประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ประกอบด้วย นายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย นายพีรพล กนกวลัย ส.ก.เขตพญาไท นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ส.ก.เขตลาดกระบัง และนายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขตบางกอกใหญ่

จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ 23 คน โดยเป็นส.ก. 18 คน และฝ่ายบริหาร 5 คน โดยไม่กำหนดระยะเวลาในการศึกษา

Related Posts

Send this to a friend