Home Posts tagged ปตท.สผ.
SOCIAL RESPONSIBILITY

ปตท.สผ.-ส.พัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมจัดอบรมยกระดับฝีมือกลุ่มอาชีพช่างเชื่อม

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) ปตท.สผ. ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือกลุ่มอาชีพช่างเชื่อม สาขาช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ (Product Assembly Welder) อาทิ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ การเชื่อมทิก (อาร์กอน) การเชื่อมแม็ก
SOCIAL RESPONSIBILITY

ปตท.สผ.มอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ และกล่องทำหัตถการแรงดันลบ ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบนวัตกรรม “เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ” 100 เตียง และ “กล่องทำหัตถการแรงดันลบ” 90 กล่อง ซึ่งพัฒนาร่วมกับพันธมิตร ให้กับ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อมอบให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
SOCIAL RESPONSIBILITY

ปตท.สผ.มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 600 ลิตร เพื่อใช้ป้องกันไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันนี้ (31 มีนาคม 2563) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ส่งมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ (Alcohol Hand Rub) จำนวน 600 ลิตร ให้กับนายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร เพื่อแจกจ่ายให้กับ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศาสนสถาน หน่วยงานบริการประชาชน ที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
SOCIAL RESPONSIBILITY

โครงการ “ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด” ครั้งที่ 5 เพาะกล้าเครือข่ายแนวร่วมอนุรักษ์

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในพื้นที่จังหวัดระนอง 74 คน จาก 13 โรงเรียน เข้าร่วมเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์จริง
SOCIAL RESPONSIBILITY

ปตท.สผ. ทุ่ม 55 ล้านบาท สนับสนุนห้องผ่าตัด รพ.สงขลา

นายประพนธ์  จารุไสลพงษ์  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมพิธีเปิดอาคาร 90 ปี โรงพยาบาลสงขลา ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์สำหรับห้องผ่าตัดเฉพาะทางและห้องพักฟื้นผู้ป่วย สำหรับอาคาร 90 โรงพยาบาลสงขลา เป็นอาคาร 5