SOCIAL RESPONSIBILITY

ปตท.สผ.-ส.พัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมจัดอบรมยกระดับฝีมือกลุ่มอาชีพช่างเชื่อม

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) ปตท.สผ. ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือกลุ่มอาชีพช่างเชื่อม สาขาช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ (Product Assembly Welder) อาทิ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ การเชื่อมทิก (อาร์กอน) การเชื่อมแม็ก มีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม 20 คน ระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563 โดยมี นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา และนายณัฐพล โอมอภิญญาณ ผู้จัดการแผนกฐานสนับสนุนสงขลา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด

นางอารี เตชะวันโต – ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
นายณัฐพล โอมอภิญญาณ – ผู้จัดการแผนกฐานสนับสนุนสงขลา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COIVD-19) เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อร่วมพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนชุมชนของ ปตท.สผ. โดยหลังจากการอบรมครั้งนี้ จะมีการจัดอบรมหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม่ อีก 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม และ 7 – 11 กันยายน 2563

Related Posts

Send this to a friend