SOCIAL RESPONSIBILITY

โครงการ “ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด” ครั้งที่ 5 เพาะกล้าเครือข่ายแนวร่วมอนุรักษ์

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในพื้นที่จังหวัดระนอง 74 คน จาก 13 โรงเรียน เข้าร่วมเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์จริง ตามโครงการ “ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด” ครั้งที่ 5 เพื่อปลูกต้นกล้าแห่งการอนุรักษ์ และสร้างเครือข่ายแนวร่วมอนุรักษ์ให้กับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้พวกเขาเหล่านั้นเห็นความสำคัญ รัก หวงแหน และร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในโครงการนี้ ประกอบด้วย

กิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง) ซึ่งเป็นป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีพันธุ์สัตว์ประมาณ 300 ชนิด พันธุ์พืชประมาณ 60 ชนิด และได้รับการประกาศจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก้ (UNESCO) ให้เป็น “พื้นที่เขตสงวนชีวมณฑล” ในปี พ.ศ. 2540

กิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลผ่านฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศหาดเลน ระบบนิเวศหาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน มุ่งเน้นให้เยาวชนลงมือปฏิบัติจริง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์

โครงการ ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. ที่ให้ความสำคัญควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend