SOCIAL RESPONSIBILITY

มธ. สดุดีพระเกียรติคุณ ‘สมเด็จพระสังฆราช’ ถวายหนังสือ ‘อัฏฐธัมมปริทัศน์’ เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบหนังสือ ‘อัฏฐธัมมปริทัศน์’ สดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2566 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา และจะทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการเรียนรู้ ในโอกาสต่อไป โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นตัวแทนถวายพระพร และมอบหนังสือให้กับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. เปิดเผยว่า โครงการจัดพิธีมอบหนังสือสดุดีในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากที่สภามหาวิทยาลัยมีมติทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการเรียนรู้ ซึ่งตรงกับพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา ของสมเด็จพระสังฆราช สอดคล้องกับแนวทางการเทิดพระเกียรติในวาระดังกล่าวของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมถึงหน่วยงานทางภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ

“พระวรคติธรรมในสมเด็จพระสังฆราชนั้น มีคุณเอนกนานัปการ ถ้ามีการศึกษาอย่างถ่องแท้ถึงนัยคติที่ท่านแฝงประทานไว้ให้ และบทความทั้ง 8 เรื่องที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ได้ส่งถ่ายสิ่งที่งดงามแห่งพระวรคติธรรมอันเป็นแก่นสารของชีวิตมนุษย์ทุกคนได้เป็นอย่างดี” รศ.เกศินี กล่าว

ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. กล่าวว่า นอกจากวาระพิเศษที่ทรงครบพระชนมายุครบ 8 รอบ ของสมเด็จพระสังฆราชแล้ว ยังเป็นการครบรอบ 8 ปีของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงร่วมกันเพื่อจัดงานในครั้งนี้

สำหรับหนังสืออัฏฐธัมมปริทัศน์ จัดทำขึ้นเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณที่มอบให้กับภาครัฐ และวัดราชบพิธฯ สำหรับใช้ประโยชน์ มอบให้วัดจำนวน 300 เล่ม คาดว่าจะมีการแจกในงานพระราชพิธี ในวันจันทร์ที่ 26 มิ.ย. นี้ ซึ่งตรงกับวันพระชนมายุครบ 8 รอบของสมเด็จพระสังฆราช

ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา มธ. กล่าวว่า หนังสืออัฏฐธัมมปริทัศน์ เป็นการรวม 8 บทความวิเคราะห์พระวรคติธรรมของสมเด็จพระสังฆราชในการแสดงพระโอวาท หรือจากการนิพนธ์บทความวาระต่าง ๆ ในเหตุการณ์สำคัญของประเทศ และของโลก

“งานในครั้งนี้มีความเชื่อมโยงกับความเป็นธรรมศาสตร์โดยตรงด้วย เพราะธรรมศาสตร์ก็หมายถึงศาสตร์ของธรรม หรือมองในเรื่องของธรรมะ โดยพระสังฆราชท่านเป็นพระนักปฏิบัติและพระนักกรรมฐาน ที่ได้ทำให้ประชาชนทุกคน ไม่เพียงแต่พุทธศาสนิกชนเห็นคุณค่าของธรรมะ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่เราเห็นหลังจากที่ได้ทำหนังสือเล่มนี้ อย่างในเหตุการณ์โควิด 19 ท่านก็ได้ให้โอวาสธรรมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจ และทำให้ทุกคนตระหนักถึงความเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเราต้องรับมืออยู่เสมอ ๆ ” ดร.เกียรติศักดิ์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend