SOCIAL RESPONSIBILITY

โอสถสภา ส่งมอบลานกีฬาและผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน เดินหน้าสร้างชุมชนสีเขียว

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นางสุธิดา เสียมหาญ Head of Corporate Communication and CSR และคณะตัวแทนผู้บริหาร บริษัทฯ ร่วมส่งมอบลานกีฬาและผลิตภัณฑ์โอสถสภา ให้กับตัวแทนผู้อยู่อาศัยในชุมชนหมู่บ้านเดชา รามคำแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และชุมชนคุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงตัวแทนลูกบ้านจาก 13 บริษัทบนถนนรัชดาภิเษก

จากการร่วมกิจกรรมโครงการ “ส่งขวดแก้วสู่ขวดแก้ว” (Bottle to Bottle) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะขวดแก้วในชุมชน เพื่อนำขวดแก้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยขยะขวดแก้วทุกๆ 1 กิโลกรัมที่ถูกส่งกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล จะได้รับเงินสมทบทุน 50 สตางค์ และนำไปเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ แก่คนในชุมชนตามความเหมาะสม

นางสุธิดา กล่าวว่า “การส่งมอบลานกีฬาและผลิตภัณฑ์เพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้เปรียบเสมือนเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จ ของโมเดลการคัดแยกขยะของโครงการ ‘จากขวดแก้วสู่ขวดแก้ว’ (Bottle to Bottle) ที่ส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะ ของคนในชุมชนทั้งสามแห่งได้เป็นผลสำเร็จ จากการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคนในชุมชน โอสถสภารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมผลักดันพลังสีเขียว และพัฒนาชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

อีกทั้งการส่งมอบลานกีฬาและผลิตภัณฑ์ เพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ นับว่าเป็นอีกก้าวของความสำเร็จของโครงการ “ส่งขวดแก้วสู่ขวดแก้ว” (Bottle to Bottle) ของโอสถสภา ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะขวดแก้วในชุมชน เพื่อนำขวดแก้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยการจัดตั้งถังแยกขยะขวดแก้วในชุมชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายรถรับซื้อขยะขวดแก้ว เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขวดแก้วที่สามารถนำไปใช้ เป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิตขวดแก้วใหม่ได้เรื่อยๆ ตลอดจนแนะนำวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง และจัดให้มีการจดบันทึกปริมาณขยะขวดแก้วที่เก็บสะสมได้ในชุมชน เพื่อสมทบทุนจำนวน 50 สตางค์ ให้กับขยะขวดแก้วทุกๆ 1 กิโลกรัมที่ถูกส่งกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยมูลค่าสุทธิจากการสมทบทุนขยะขวดแก้วเหล่านี้ จะถูกนำไปเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์แก่คนในชุมชนตามความเหมาะสม

“โอสถสภาได้ริเริ่มโครงการ “ส่งขวดแก้วสู่ขวดแก้ว” (Bottle to Bottle) เมื่อปี 2564 ในหมู่บ้านเดชา ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชมรอบข้างสำนักงานใหญ่ ของบริษัทโอสถสภาในย่านหัวหมาก และมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 125 ครัวเรือน โดยในปีแรกมียอดสะสมจากขยะขวดแก้วจำนวนกว่า 10,000 กิโลกรัม ซึ่งโอสถสภาได้สมทบทุนขยะขวดแก้วเหล่านี้ เป็นมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท เพื่อมอบเสาไฟโซล่าเซลให้แก่หมู่บ้าน เพิ่มความปลอดภัยของชุมชมในช่วงเวลากลางคืน และในปี 2565 นี้ ได้ขยายพื้นที่ไปยังหมู่บ้านข้างเคียง ได้แก่ หมู่บ้านปรีชาอีก 100 ครัวเรือน ทำให้ในปีที่ผ่านมามียอดสะสมจากขยะขวดแก้วรวมกว่า 21,000 กิโลกรัม จากผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 225 ครัวเรือน ซึ่งโอสถสภาได้สมทบเงินให้เพิ่ม รวมเป็นมูลค่า 20,000 บาท เพื่อสมทบให้ชุมชนจัดสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน ได้แก่ การสร้างสนามเปตอง และทาสีทางเดินลู่วิ่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน”

“นอกจากนี้โอสถสภายังได้ขยายผลโครงการ ด้วยการร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 13 พันธมิตร เพื่อจัดตั้งสถานีขยะล่องหน ณ จุดต่างๆในบริเวณพื้นที่ถนนรัชดาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร และชุมชนคุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างความร่วมมือภายในชุมชนในการบริหารจัดการขยะ จนประสบความสำเร็จเป็นปีที่ 2 โดยในพื้นที่ถนนรัชดาภิเษกซึ่งดูแลโดยลูกบ้านของ 13 บริษัทพันธมิตร มียอดสะสมขยะขวดแก้ว ในปีที่ผ่านมาถึง 8,000 กิโลกรัม และต่อมาได้รับการสมทบเพิ่มเติม เป็นผลิตภัณฑ์จากโอสถสภารวมมูลค่า 20,000 บาท ส่วนชุมชนคุ้งบางกระเจ้านั้น มียอดสะสมขยะขวดแก้ว ในปีที่ผ่านมารวมกว่า 6,000 กิโลกรัม ซึ่งโอสถสภาได้ร่วมสมทบเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนด้วยเช่นกัน รวมมูลค่า 20,000 บาท เพื่อมอบให้กับวัดจากแดง ในชุมชนคุ้งบางกระเจ้า เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของวัดต่อไป”

Related Posts

Send this to a friend