POLITICS

กรมการจัดหางานหารือกัมพูชา นำระบบออนไลน์เพิ่มความสะดวก ปรับขั้นตอนแรงงานกัมพูชากลับไทยไม่ต้องรอพัก 30 วัน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือร่วมกับทางการกัมพูชา เรื่องการบริหารจัดการแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานประชุมหารือร่วมกับ นายเส็ง ศักกะดา อธิบดีกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน และฝึกอาชีพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยไทยเสนอแนวทางตาม MOU ที่วาระการจ้างงาน ครบ 4 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ซึ่งคาดว่ามีประมาณ 40,000 คน โดยนำระบบออนไลน์มาให้บริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และปรับขั้นตอนให้แรงงานที่เดินทางกลับประเทศต้นทาง สามารถเดินทางกลับเข้ามาในไทยโดยไม่ต้องมีระยะเวลาพัก 30 วัน เบื้องต้นมี 9 ขั้นตอน ดังนี้

1.นายจ้างยื่น Demand และแนบบัญชีรายชื่อแรงงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องของแรงงานผ่านระบบออนไลน์

2.กรมการจัดหางานตรวจสอบและรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์

3.ฝ่ายกัมพูชาพิจารณารับรองเอกสารและส่งบัญชีรายชื่อแรงงานผ่านระบบออนไลน์

4.กรมการจัดหางานพิมพ์บัญชีรายชื่อแรงงานออกจากระบบ พร้อมทั้งรับรอง และส่งบัญชีรายชื่อแรงงานให้นายจ้าง

5.นายจ้างยื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร

6.กรมการจัดหางานมีหนังสือแจ้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

7.ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ขาออก) ตรวจสอบแรงงานในการเดินทางกลับประเทศ

8.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญดำเนินการออก Visa ให้แก่แรงงาน

9.ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ขาเข้า) ตรวจสอบแรงงานที่เดินทางออกจากประเทศต้นทาง เพื่อกลับเข้ามาในประเทศไทย

สำหรับกรณีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ตามมติ ครม. วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และมติ ครม. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ดำเนินการขออนุญาตทำงาน แต่ไม่สามารถจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางได้ทันภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ครม.มีมติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน พร้อมจัดทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นอกจากนี้ กัมพูชายังหารือในประเด็นการปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA) จาก 2,000 ลดลงเหลือ 500 บาท ซึ่งฝ่ายไทยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาต่อไป

“การหารือในวันนี้นับเป็นนิมิตรหมายสำคัญที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการแรงงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และส่งผลให้เกิดความร่วมมือด้านแรงงานอย่างใกล้ชิดต่อไป” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

Related Posts

Send this to a friend