PUBLIC HEALTH

รามาเปิดจองฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่ม 60+ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่

  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคเบาหวาน
  • โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป
  • โรคอ้วน
  • โรคมะเร็งทุกชนิด

แจ้งจอง ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 AstraZeneca ได้ทาง RAMACOVID CallVaccine โทร. 0-2078-9078 โดยจะเปิดจองตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนของวัคซีน

กำหนดฉีดวันที่ 9-13 ,16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ Sky Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

Related Posts

Send this to a friend