KNOWLEDGE

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ผนึกแพทยศาสตร์ฯ ม.มหิดล เซ็นต์ MOU ความร่วมมือทางวิชาการ

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 4 ด้าน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากร นิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การบริหารจัดการ และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างปรากฏการณ์ให้วงการอุดมศึกษาไทย

รศ.ดร.วิเลิศ เปิดเผยว่า “การผสานความรู้ในด้านบริหารธุรกิจ กับการแพทย์และสาธารณสุขเป็นสิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างสองสถาบัน เชื่อมั่นว่าจะเป็นพลังที่ทำให้นิสิตนักศึกษาได้เกิดความรู้ และประสบการณ์ ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังกัน เพื่อสร้างผู้นำแห่งอนาคต (Future Leaders) สิ่งที่จะดำเนินการในระยะเริ่มแรก คือการจัดการโครงการต่างๆ ทางด้านธุรกิจและการตลาด เพื่อพัฒนาความรู้ระหว่างทั้งสองสถาบัน การนำความรู้คืนสู่ประชาชนและสังคม และการจัดสัมมนาให้ความรู้ ด้านการจัดการด้านการสาธารณสุข แก่สองสถาบันและชุมชน”

ด้าน ศ.นพ.อภิชาติ กล่าวว่า “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลมีความตั้งใจ ที่จะใช้ความรู้ความสามารถ ของทั้งสองสถาบันในการบริหารจัดการโรงพยาบาล โดยนำศาสตร์ทั้งสองสาขามาบูรณาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วย และการทำวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อนิสิตนักศึกษาและต่อสังคมไทย ทั้งนี้จะมีโครงการอีกมาก ที่จะดำเนินการต่อไปภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้”

ส่วน รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันการแพทย์ แห่งแรกของประเทศไทย มีจุดแข็งทางด้านความรู้และวิชาการแพทย์ เป็นศูนย์รวมของบุคลากรทางการแพทย์ระดับสูง ที่มีความรู้ความชำนาญที่ผลิตแพทย์ ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมในขณะเดียวกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ก็ยังต้องการรับความร่วมมือจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เพื่อพัฒนาการดำเนินการด้านการบริหารงาน ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดี ในการพัฒนาการดำเนินการของคณะฯ ให้ได้มาตรฐานด้านวิชาการแพทย์ และการเลี้ยงตัวเองได้ในระยะยาว”

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กล่าวว่า “การพัฒนานิสิตนักศึกษา เป็นหัวใจสำคัญที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดขึ้น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะร่วมมือระหว่างกันใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.ความร่วมมือเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา จะจัดให้มีกิจกรรมให้นิสิตภาควิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 ได้ทำวิจัยและแผนกลยุทธ์ แก่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รวมทั้งมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างนิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบัน 2.การแลกเปลี่ยนบรรยายให้ความรู้ซึ่งกันและกัน 3.การทำวิจัยในเชิงสหวิทยาการ (Interdisplinary Research) ร่วมกัน และ 4.การสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทร่วมกันในอนาคต ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นมิติสำคัญ ที่จะสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการอุดมศึกษาไทย

Related Posts

Send this to a friend