ENVIRONMENT

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เผยว่า ก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก สะสมสูงสุดเป็นประวัติการณ์

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก หรือ WMO แถลงรายงานปริมาณการสะสมของภาวะเรือนกระจก ระดับความร้อนในมหาสมุทร ระดับน้ำทะเล และภาวะเป็นกรดของน้ำในมหาสมุทรทั่วโลก ปี 2564 ว่า พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน

นายเซลวิน ฮาร์ท ที่ปรึกษาพิเศษประจำเลขาธิการยูเอ็น กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่อเมริกากลาง อเมริกาใต้ รวมถึงภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกา และพื้นที่เอเชียใต้ มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตจากภาวะโลกร้อน โดยเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ ถึง 15 เท่า ในขณะทั่วโลกยังไม่สามารถลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ แม้จะมีการล็อกดาวน์หลายพื้นที่จากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 ก็ตาม

จากรายงานยังพบว่า ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น 4.5 มิลลิเมตรต่อปี หรือกว่าเท่าตัว เมื่อเทียบกับ 20 ปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังพบว่า ทั่วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงทางอาหารและภาวะอดอยากมากขึ้น ทั้งจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และภัยธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย เยอรมนี และเบลเยียม ช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้ว ต้องเผชิญความเสี่ยงกับภัยดังกล่าวในอนาคตด้วย

Related Posts

Send this to a friend