ENVIRONMENT

วราวุธ ลงนามประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม “ถนนสายต้นยางนา” เชียงใหม่-ลำพูน มีผลวันนี้

ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศกฎกระทรวง กำหนดให้พื้นที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ , ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 มีผลบังคับตั้งแต่วันนี้ (11 มี.ค. 65) เป็นต้นไป

กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ได้แบ่งพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็น 3 บริเวณ โดย 2 บริเวณแรกเป็นการแบ่งพื้นที่ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 หรือ ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่สะพานข้ามลำเหมืองพญาคำ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ สิ้นสุดบริเวณสุดเขตตำบลอุโมงค์ อ.เมืองลำพูน โดยกำหนดให้บริเวณที่ 1 วัดจากเส้นศูนย์กลางถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ออกไปข้างละ 10 เมตร บริเวณที่ 2 พื้นที่ที่วัดจากเส้นศูนย์กลางถนนฯ ออกไปข้างละ 40 เมตร ไม่รวมบริเวณที่ 1 ส่วนบริเวณที่ 3 เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีต้นยางนา ได้แก่ บริเวณวัดเมืองกาย ต.วัดเกต และบริเวณบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้ กฎกระทรวงได้ออกข้อห้ามกระทำการ หรือประกอบกิจกรรมในพื้นที่ทั้ง 3 บริเวณ โดยกำหนดให้บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 3 ห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรม รวม 7 รายการ คือ การฟัน ตัด โค่น รวมถึงการตัดแต่งกิ่งต้นยางนาหรือต้นขี้เหล็ก เว้นแต่เป็นการดำเนินการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง , การกระทำอันตรายด้วยประการใด ๆ ต่อระบบราก หรือลำต้นของต้นยางนาหรือต้นขี้เหล็ก , การเทหรือปูพื้นที่ด้วยซีเมนต์ ยางมะตอย หรือวัสดุอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อระบบรากของต้นยางนาหรือต้นขี้เหล็ก , การติดตั้งป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย , การกระทำใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดความร้อน ความสั่นสะเทือน สารเคมี หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้ต้นยางนาหรือต้นขี้เหล็กเสื่อมสภาพหรือเป็นอันตราย , การใช้เป็นสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ซากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง , การเทหรือทิ้งของเหลวหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบรากของต้นยางนาหรือต้นขี้เหล็ก

ในพื้นที่บริเวณที่ 1 ยังห้ามก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ส่วนในพื้นที่บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ โดยต้องมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร ส่วนการให้สีภายนอกอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเป็นสีที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อมเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

ส่วนพื้นที่บริเวณที่ 2 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้เป็นอาคาร รวม 9 รายการ ได้แก่ โรงแรม อาคารขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ สถานบริการ ห้องแถวหรือตึกแถว หน้าอาคารยาวรวมเกินกว่า 36 เมตร โดยห้องแถวให้มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น โรงงาน โรงฆ่าสัตว์ สถานที่บรรจุก๊าซ คลังวัตถุอันตราย และ สถานที่หรืออาคารเก็บสินค้า สถานีรับส่งสินค้าหรือประกอบกิจการรับส่งสินค้า

กฎกระทรวงฯ ยังกำหนดให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่และ จ.ลำพูน ทำหน้าที่ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประสาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมภายในเขตจังหวัดของตนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

Related Posts

Send this to a friend