ENVIRONMENT

กรมอุทยานฯ เห็นชอบ เพิกถอนพื้นที่บางส่วน อช.เจ้าไหม จ.ตรัง สร้างอ่างเก็บน้ำ

กรมอุทยานฯ เห็นชอบ เพิกถอนพื้นที่บางส่วน อช.เจ้าไหม จ.ตรัง สร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูฯ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference

นายวราวุธ ได้เร่งรัดให้กรมอุทยานฯ ดำเนินการออกกฎหมายลำดับรองประกอบ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ได้มีการกำหนดไว้ โดยขอให้ดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จ เพื่อนำเข้าที่ประชุม ครม. ภายในสิ้นปี 2565

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้เร่งรัดกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติ 22 แห่ง ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ (เตรียมการ) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว 19 แห่ง และยังไม่ผ่านคณะกรรมการฯ อีก 3 แห่ง ให้แล้วเสร็จตามกระบวนการโดยเร็ว พร้อมกันนี้ ได้ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาไซเตส เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีกฎหมายรองรับ

ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบ ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทับซ้อนตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พ.ศ. …. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เห็นชอบการกำหนดพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ดอยสุเทพ 60 พรรษา มหาราชินี จ.เชียงใหม่ โดยผนวกรวมพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์แม่เหียะ กับสวนพฤกษศาสตร์ดอยสุเทพ 60 พรรษา มหาราชินี จ.เชียงใหม่ รวมเนื้อที่ประมาณ 389 ไร่ ภายใต้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์ดอยสุเทพ 60 พรรษา มหาราชินี จ.เชียงใหม่

ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม บางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายให้กรมอุทยานฯ ดำเนินการจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และนำเข้าคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ ก่อนให้กรมชลประทานดำเนินการต่อ

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบการกำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องชำระค่าบริการเป็นพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ใน 5 พื้นที่ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี , อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา , อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง , อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Related Posts

Send this to a friend