COVID-19

ศธ. เปิดดาวน์โหลดแบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนักเรียน

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้า กรณีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมแถลงข่าว “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” ที่จะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ 12-18 ปี ครอบคลุม ปวช./ปวส. ทุกสังกัด ว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการดำเนินการแล้ว

เป็นแบบสำรวจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในนักเรียนนักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า แต่ละห้องเรียน , แบบสรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer แยกแต่ละสถานศึกษา , แบบสรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์รายจังหวัด , เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ , แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียนนักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า , ตัวอย่างหนังสือแจ้งการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนนักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า และแบบสรุปผลการให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนนักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สื่อวีดิทัศน์ InfoGraphic เพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ได้ที่ https://www.moe.go.th/แบบฟอร์มการฉีดวัคซีน/45903

Related Posts

Send this to a friend