POLITICS

สภาฯ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ทรมาน-อุ้มหายฯ วาระที่ 1 รับหลักการ

สภาฯ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ทรมาน-อุ้มหายฯ ในวาระที่ 1 รับหลักการ ใช้ร่างฯ ครม. เป็นร่างหลัก เปิดทางตั้ง กมธ.วิสามัญ ยกร่างต่อ

วันนี้ (16 ก.ย. 64) เวลา 13:23 น. ที่อาคารรัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ซึ่งมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง เป็นประธานในที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … ทั้ง 4 ร่าง ด้วยคะแนนเสียง 368 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

จากนั้น นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ เสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 25 คน เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอเป็นอื่น ประธานในที่ประชุมจึงถือเป็นมติที่ประชุม และให้คณะรัฐมนตรีและสมาชิกเสนอรายชื่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … โดยมีสัดส่วนคณะรัฐมนตรี จำนวน 5 คน และสัดส่วนพรรคการเมือง จำนวน 20 คน

ผู้แทนคณะรัฐมนตรี เสนอรายชื่อ กมธ.วิสามัญฯ ในสัดส่วนของ ครม. จำนวน 5 คน ดังนี้
1. ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
2. ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
3. น.ส.จรวยพร พงศาวสีกุล
4. นายสุทัศน์ เงินหมื่น
5. นายธีรทัศน์ เจียวเจริญโสภา

นางสาวสุภาพร คงวุฒิปัญญา ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เสนอรายชื่อ กมธ.วิสามัญฯ ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย จำนวน 6 คน ดังนี้
1. นายชวลิต วิชยสุทธิ์
2. นพ.ทศพร เสรีรักษ์
3. นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
4. นายสมบัติ บุญงามอนงค์
5. นายเอกชัย ไชยนุวัติ
6. นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ เสนอรายชื่อ กมธ.วิสามัญฯ ในสัดส่วนพรรคพลังประชารัฐ จำนวน 5 คน ดังนี้
1. นายวีระกร คำประกอบ
2. นายสิระ เจนจาคะ
3. นายอะดิลัน อาลีอิสเฮาะ
4. นายสมบัติ อำนาคะ
5. นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส. จังหวัดแพร่ พรรคภูมิใจไทย เสนอรายชื่อ กมธ.วิสามัญฯ ในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทย จำนวน 3 คน ดังนี้
1. น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา
2. นายศุภชัย ใจสมุทร
3. พล.อ.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เสนอรายชื่อ กมธ.วิสามัญฯ ในสัดส่วนพรรคก้าวไกล จำนวน 2 คน ดังนี้
1. นายรังสิมันต์ โรม
2. น.ส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส. จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เสนอรายชื่อ กมธ.วิสามัญฯ ในสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 2 คน ดังนี้
1. นายสมชาย หอมลออ
2. น.ส.สิริภา อินทวิเชียร

นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ส.ส. จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เสนอรายชื่อ กมธ.วิสามัญฯ ในสัดส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน 1 คน ดังนี้
1. นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์

นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เสนอรายชื่อ กมธ.วิสามัญฯ ในสัดส่วนพรรคเสรีรวมไทย จำนวน 1 คน ดังนี้
1. นางอังคณา นิละไพจิตร

หลังจากเสนอรายชื่อ กมธ.วิสามัญฯ แล้ว นายอรรถกร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ จึงเสนอระยะเวลาแปรญัตติ 7 วัน เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอเป็นอื่น ประธานฯ จึงถือเป็นมติที่ประชุม

เมื่อมีร่าง พ.ร.บ. มากกว่า 1 ฉบับ นายอรรถกร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ จึงเสนอให้ใช้ร่างฯ รัฐบาลเป็นร่างหลัก ต่อมานายณัฐวุฒิ ส.ส. พรรคก้าวไกล เสนอให้ใช้ร่างฯ กมธ. กฎหมายฯ เป็นร่างหลัก ประธานฯ จึงให้วิปทั้งสองฝ่ายปรึกษากัน แล้วนายณัฐวุฒิ จึงขอถอน แล้วให้ใช้ร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเป็นร่างหลักในการพิจารณาในวาระถัดไป

Related Posts

Send this to a friend