BUSINESS

หนุนฟาร์มไข่ไก่วังสมบูรณ์ เป็นฟาร์มต้นแบบ ผลิตไข่ จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอบสนองนโยบายกรมปศุสัตว์ ใช้ฟาร์มไข่ไก่วังสมบูรณ์ เป็นฟาร์มต้นแบบ ขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตไข่ จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรง (Cage Free Farm) พร้อมแบ่งปันการเรียนรู้การผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ให้กับเกษตรกรที่สนใจ

นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่รับผิดชอบตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) โดยบริษัทฯ ได้นำร่องพัฒนาฟาร์มไก่ไข่สู่การเลี้ยงแบบไม่ใช้กรง ที่ฟาร์มวังสมบูรณ์  จ.สระบุรี ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับจัดทำเป็นมาตรฐานกลางของบริษัทฯ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกรมปศุสัตว์ ในการยกร่างมาตรฐานทั่วไปให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทางผลิตสินค้าตรงกับความต้องการกับตลาด

“หากมาตรฐานการเลี้ยงไข่ไก่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ไทย โดยเฉพาะ ร้านอาหารระดับพรีเมียมและโมเดิร์นเทรดชั้นนำ มีนโยบายและแสดงความต้องการใช้และจำหน่ายไข่ไก่เคจฟรีมากขึ้น รวมทั้งผลักดันให้เกิดการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อีกด้วย” นายสมคิดกล่าว

นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟ ได้ประยุกต์การเลี้ยงไก่ไข่เคจฟรีตามมาตรฐานสหภาพยุโรป มาใช้ที่ฟาร์มต้นแบบเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ เลี้ยงแม่ไก่ 7 ตัวต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานความหนาแน่นทั่วไปที่แม่ไก่ 9 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร พร้อมทั้งมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมให้แม่ไก่ไข่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ เช่น มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อน มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง มีจุดสำหรับวางไข่ แม่ไก่ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ ติดตั้งอุปกรณ์อัตโนมัติในการควบคุมแสง อุณหภูมิและการระบายอากาศ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ให้มีอยู่สบาย ส่งผลให้แม่ไก่ไข่มีสุขภาพดีและมีอารมณ์ดี  แข็งแรง จึงไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง โดยเลือกใช้แม่ไก่ไข่สายพันธุ์พิเศษ F100 ของ CPF รวมถึงพัฒนาสูตรอาหารผลิตจากธัญพืช 100%  ช่วยให้ไก่ที่มีสุขภาพพื้นฐานดี สามารถเติบโตตามศักยภาพของพันธุกรรมธรรมชาติ  ส่งผลให้ไข่ไก่เคจฟรีมีความสดกว่าไข่ไก่ทั่วไป ไม่มีกลิ่นคาว ไข่แดงมีสีส้มสด นูนสวย

ภายในฟาร์มใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการผลิต มีสายพานลำเลียงไข่จากจุดวางไข่ของแม่ไก่ไปยังห้องเก็บไข่โดยอัตโนมัติ และมีการจัดการระบบสุขาภิบาลและความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์ม ปฏิบัติตามแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming  มีการป้องกันพาหะนำโรค เช่น หนู จิ้งจก แมลง รวมถึงการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันฟาร์มไก่ไข่เคจฟรีวังสมบูรณ์ ยังใช้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจได้มาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการเลี้ยงไก่ไข่เคจฟรี เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend