BUSINESS

NT Strong บทบาทผู้นำยุคใหม่กับการต่อต้านคอร์รัปชัน

เปิดตัวเครือข่าย NT Strong ส่งเสริมคนดี มีคุณธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ยอม ไม่ทนต่อการทุจริต

NT Strong คือ เครือข่ายองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานของ NT จากทุกส่วนภูมิภาค ส่วนกลางและนครหลวง รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกลุ่ม NT Strong ให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคนดี มีคุณธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ยอม ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดในแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อม Line NT Strong ทำดี ทำทันที มีความสุข เพื่อให้พนักงานร่วมกันแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมที่พบเจอซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรรวมทั้งเป็นช่องทางนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์และส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรม เพื่อให้ เครือข่ายร่วมกันสื่อสารกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี เสียสละ มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาองค์กรสอดคล้องกับค่านิยม I AM NT

NT Strong มีการจัดกิจกรรมอบรมและอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้คอนเซ็ปต์ “NT Strong องค์กรพอเพียงต้านทุจริต” มีผู้บริหารพนักงานเครือข่าย NT Strong จากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการขยายผล STRONG Model องค์กรพอเพียงต้านทุจริตการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนรวมและการเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนสร้างองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสภายใต้ค่านิยม วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา และร่วมเฝ้าระวังการทุจริต ประพฤติมิชอบในองค์กร และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดความถูกต้องและผลประโยชน์องค์กร ประเทศชาติเป็นสำคัญ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย และยึดถือปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร และพนักงาน โดย NT Strong ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ…กับการปราบโกง” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตื่นตัวและไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบ และผู้นำมีบทบาทสำคัญในการปราบคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ต้องกล้าตัดสินใจ กล้าทำให้เห็นและเป็นแบบอย่างที่ดี รณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงคอร์รัปชันคือสิ่งบั่นทอนการพัฒนาประเทศ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรร่วมกันต่อต้านการทุจริต พร้อมในการปลูกฝังและส่งเสริมบุคลากรในองค์กรก้าวเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ”

การสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร ด้านความสำคัญของการรักษากฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ NT หรือที่เรียกว่า Compliance เป็นกระบวนการในการกำกับดูแลให้องค์กรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้พนักงาน NT มีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การที่ผู้บริหารหรือพนักงานไม่ปฏิบัติตาม อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง ผู้อื่น และองค์กร ดังนั้น ผู้นำและผู้บริหาร มีบทบาทและความสำคัญยิ่งต่อการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน ผมจริงจังและจริงใจต่อการแก้ไขปัญหา

สิ่งสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จในนโยบายนี้คือ 1. ตัวผู้นำ ผู้บริหาร ที่ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่าง 2. เครือข่ายพนักงานเพื่อการแจ้งข่าวสาร โดยพนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 3. เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ มีบทบาทในการตรวจสอบความโปร่งใสการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ 4. ความมุ่งมั่นของพวกเราทุกคนในการแก้ปัญหา”

Related Posts

Send this to a friend