AROUND THAILAND

กรมการจัดหางาน บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว แก้ปัญหาแรงงานช่วงโควิด-19

มาตรการสำคัญอย่างหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือการควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งรัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 ให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ได้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง กรมการจัดหางานจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้เร่งทำตามขั้นตอน ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตรียมดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ไม่ทำให้ถูกต้องด้วย

การติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ทำให้รัฐบาล โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ ลาว กัมพูชา และเมียนมา ที่เข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สิ้นสุดลงก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้อยู่ในประเทศไทยและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป้าหมายสำคัญในการให้แรงงานกลุ่มนี้มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อต้องการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมาย โดยแรงงานกลุ่มนี้จะได้รับการผ่อนผันให้อยู่และทำงานในไทยได้ 2 ปี จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว เร่งดำเนินการขั้นตอน ตรวจโควิด-19 ตรวจสุขภาพ ทำประกันสุขภาพ และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ขยายเวลาไปถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนแบบมีนายจ้าง -นายจ้างต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ส่วน แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนแบบยังไม่มีนายจ้าง ต้องมีนายจ้างรับเข้าทำงานและยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 และทางกระทรวงมหาดไทย จัดทำทะเบียนประวัติ ออกบัตรชมพูได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

Related Posts

Send this to a friend