AROUND THAILAND

มอบ “สุพัฒนพงษ์” นั่ง ปธ.ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

(9ธ.ค.64) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 330/2564 แต่งตั้งนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โดยสั่งให้เน้นการตรวจสอบและรับฟังปัญหาให้ครบทุกมิติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน ยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนในพื้นที่

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังยืนยันว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 มีมติเพียงรับทราบรายงานผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเสนอ โดย ครม. มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขฯ นำรายงานผลการหารือไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

Related Posts

Send this to a friend