AROUND THAILAND

คนไทยจากยูเครน 38 คนมาถึงประเทศไทยแล้วอย่างปลอดภัย เข้าคัดกรองโควิด-19 ก่อนให้กลับบ้าน

กระทรวงแรงงานเตรียมเข้าให้การดูแลเรื่องการชดเชยการทำงาน

วันนี้ (2 มี.ค. 65) คนไทยจากประเทศยูเครน 38 คนแรก เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923 หลังจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินการช่วยเหลืออพยพออกจากยูเครน มายังประเทศโปแลนด์ และอำนวยความสะดวกให้เดินทางด้วยเครื่องบินจากกรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ในจำนวนนั้นมีแรงงานไทย 18 คน ที่กระทรวงแรงงานประสานให้การช่วยเหลือ

ซึ่งกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โดยด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ได้รับการประสานให้อำนวยความสะดวกรับแรงงานไทย เดินทางกลับจากกรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนียเนื่องจากปัญหาความไม่สงบจากภัยสงคราม ที่ประเทศยูเครน จำนวน 38 คน ในเช้าวันนี้ ก่อนจะส่งตัวมาตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.บำราศนราดูร เพื่อส่งกลับบ้าน และกระทรวงแรงงานจะให้การช่วยเหลือด้านการชดเชยแรงงานต่อไป

Related Posts

Send this to a friend