WORLD

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล #APECพร้อมไทยพร้อม

ในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 จึงเป็นโอกาสในการผลักดันเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digitalization for Digital Economy)” ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ การเชื่อมโยงการชำระเงินในภาคการเงิน รวมทั้งการระดมทุน และเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ในด้านตลาดทุน เช่น การระดมทุนออนไลน์จากนักลงทุน ผ่านตัวกลางที่เรียกว่า funding portal ซึ่งคอยจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการกู้เงิน และผู้ที่อยากให้กู้เงิน (Crowdfunding) และ การระดมทุนโดยให้บริษัทที่ต้องการเงินทุนเสนอขายโทเคนแก่นักลงทุนผ่านระบบบล็อกเชน เพื่อแลกกับคริปโทเคอร์เรนซี (Initial Coin Offering) เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคเอเปค โดยไทยได้มีการนำเสนอความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจ และช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” เช่น “โครงการเราชนะ” โดยมีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นช่องทางหนึ่งในการรับวงเงินช่วยเหลือ “โครงการคนละครึ่ง” ที่ประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และร้านค้ารายย่อยสามารถรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เป็นต้น ซึ่งการดำเนินมาตรการข้างต้นถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไทยเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล การกระจายผลประโยชน์สู่เศรษฐกิจระดับฐานราก รวมถึงสนับสนุนการเติบโตอย่างครอบคลุม

นอกจากนี้ ไทยยังมีการเสนอให้สมาชิกเอเปคแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาการชําระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยให้เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Process: APEC FMP) ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเขตเศรษฐกิจเอเปค ในการส่งเสริมการเชื่อมโยงการโอนเงินหรือการชําระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และทำธุรกรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยต้นทุนที่ถูกลง และช่วยสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมถึงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเปคให้มุ่งสู่การเจริญเติบโตที่เข้มแข็ง สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และครอบคลุมต่อไป

Related Posts

Send this to a friend