POLITICS

คมนาคม ลงนาม MOU กับ ก.เกษตรฯ ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออก

คมนาคม ลงนามใน MOU ร่วมกับ ก.เกษตรและสหกรณ์ ด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออก

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออก ระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออก ระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี โดยมีนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม และนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ลงนาม และนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งและการค้า และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ รวมถึงการกำหนดกลไกในการกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิต/กระจายสินค้าเกษตรหรือสินค้าเน่าเสียง่ายสู่ตลาด จึงร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทาง เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมต่อกระบวนการขนส่งสินค้าและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรหรือสินค้าเน่าเสียง่ายให้เข้ากับหลักเกณฑ์ของประเทศปลายทางและความต้องการของผู้บริโภค

รวมทั้งเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการขนส่งสินค้าเกษตรหรือสินค้าเน่าเสียง่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน (Food Waste) ซึ่งกระทรวงคมนาคม โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าพร้อมออกใบรับรอง โดยในระยะแรก จะเริ่มที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และจะขยายผลต่อไปยังท่าอากาศยานอื่น ๆ ในอนาคต

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบสินค้าเกษตรเพื่อส่งเสริมการส่งออก โดยการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ก่อนขึ้นอากาศยาน เพื่อลดการถูกปฏิเสธสินค้าเกษตร ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้การขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมกิจการการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศ เพื่อนำพาประเทศไทย ไปสู่การเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าเกษตรหรือสินค้าเน่าเสียง่ายสู่ตลาด และศูนย์กลางธุรกิจการบินและการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ต่อไป

Related Posts

Send this to a friend