POLITICS

ปลัด มท. เผย มีผู้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้แล้ว 41,686 ราย

ปลัดมหาดไทย เผย มีผู้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้แล้ว 41,686 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 25,408 ราย กำชับทุกจังหวัดเร่งรัดไกล่เกลี่ยต่อเนื่อง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตลูกหนี้ในทุกมิติ

วันนี้ (29 มี.ค. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงมหาดไทยเปิดรับลงทะเบียนให้ทางช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาล มีผู้มาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 153,400 ราย กระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งให้ทุกจังหวัด เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้

ทั้งนี้ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง รายงานข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วประเทศ มีจำนวนลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 41,686 ราย สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 25,408 ราย มูลหนี้ลดลงรวม 1,018.494 ล้านบาท และมีกรณีที่เจ้าหนี้-ลูกหนี้มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดี 375 คดี โดยมีจังหวัดที่สามารถเชิญเจ้าหนี้-ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ได้มากที่สุด 5 ลำดับ คือ สงขลา 4,378 ราย นครศรีธรรมราช 3,325 ราย นครสวรรค์ 2,669 ราย นครราชสีมา 2,269 ราย และศรีสะเกษ 1,833 ราย

“ขอให้ทุกจังหวัดที่เหลือบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เร่งรัดให้เจ้าหนี้และลูกหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ครบทุกกรณี เพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้รวดเร็วและเป็นธรรม และต้องคำนึงถึงความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยของทุกกรณี หากไม่สามารถใช้การเจรจาไกล่เกลี่ยได้ ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายทันที เพราะหนี้นอกระบบถือว่าผิดกฎหมาย คือ มีการปล่อยกู้โดยไม่มีใบอนุญาต อีกทั้งยังเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคลินิกแก้ไขหนี้ พร้อมเน้นย้ำให้กำชับนายอำเภอ มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ในฐานะเลขานุการกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกหนี้ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มต่อยอดในการสร้างอาชีพ รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรหนี้นอกระบบ

Related Posts

Send this to a friend