POLITICS

‘ศักดิ์สยาม’ เป็นประธานครบรอบ 89 ปี วันสถาปนากรมท่าอากาศยาน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 89 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 90 ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อสร้างความสุขในการเดินทางและการขนส่งทางอากาศที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 89 ปี พร้อมด้วย นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมี นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานให้การต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ กรมท่าอากาศยาน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่งให้มีความครอบคลุมทุกมิติการเดินทาง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน กระทรวงคมนาคมได้รับนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนเพื่อนำพาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมอบหมายให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย พัฒนาท่าอากาศยานที่มีอยู่ทั้งหมด 29 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นโครงข่ายการบินและเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวในภาพรวม กระทรวงคมนาคมมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสนับสนุนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการ การอำนวยความสะดวก การสร้างความมั่นใจในการเดินทางของประชาชน ตลอดจนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด และนำพาให้ประเทศไทยกลับมาเป็นจุดหมายสำคัญในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวต่างชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทย. ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาและการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานในการกำกับดูแล ทั้งการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ การริเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน หรือ MRO เพื่อรองรับอากาศยานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจ New S-Curve ของประเทศไทย การพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อมุ่งให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการส่งสินค้าในภูมิภาค และการบูรณาการท่าอากาศยานส่วนภูมิภาคร่วมกับแผนแม่บท MR-MAP เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่ง ล้อ ราง อากาศ อย่างสมบูรณ์

สำหรับก้าวต่อไปของ ทย. คือ การยกระดับไปสู่องค์กรที่มีความทันสมัย เทียบเท่าท่าอากาศยานขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและความปลอดภัยของระบบการบิน รวมถึงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการบินให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการท่าอากาศยานให้เทียบเท่าระดับสากลต่อไป

Related Posts

Send this to a friend