POLITICS

GVREIT เผยผลประกอบการไตรมาส 4 รักษาระดับอัตราการเช่าสูงถึง 92% มีกำไรสูงกว่าร้อยละ 64

วันนี้ (25 พ.ย. 65 ) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FPCAMT ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ GVREIT เปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ ณ สิ้นปีบัญชี 30 กันยายน 2565 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 1,135.18 ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 736.96 ล้านบาท ทำให้อัตราส่วนกำไรจากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมสูงกว่าร้อยละ 64

นางสาวจันทราภรณ์ จัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปี 2565 กองทรัสต์ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้สามารถรักษาระดับอัตราการเช่า เฉลี่ยที่ประมาณร้อยละ 92 ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับอัตราการเช่าเฉลี่ยของตลาด ในอัตราร้อยละ 87 โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 กองทรัสต์มีอัตราการเช่าเฉลี่ยของทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงการสาทร สแควร์ ที่อัตราร้อยละ 97 และ ร้อยละ 90 ตามลำดับ”

ทั้งนี้ปี 2565 กองทรัสต์ได้เข้าร่วมการประเมิน ด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความยั่งยืน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอาคารทั้ง 2 โครงการจาก GRESB เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการกองทรัสต์ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และยังได้เข้าร่วมโครงการประกวด อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 (BSA Building Safety Awards 2022) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าอาคารมีระบบความปลอดภัยที่ดี มีการบำรุงรักษาและบริหารจัดการ เพื่อยกระดับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง 2 โครงการได้รับรางวัลระดับแพลทินัม อีกทั้งเมื่อเร็วๆนี้กองทรัสต์ ยังได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย TRIS Rating ให้คงอันดับเครดิตเรตติ้งที่ระดับ A- (stable)

สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 4 รอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม-30 กันยายน 2565 GVREIT ดำเนินการจ่ายผลตอบแทนในอัตรา 0.1911 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 155.70 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานตลอดปีบัญชี 2565 กองทรัสต์สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ทั้งหมด 4 ครั้ง รวมเป็นผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยเท่ากับ 0.7791 บาท

“สำหรับแนวโน้มของปี 2566 ธุรกิจอาคารสำนักงาน ยังคงเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด ทั้งนี้บริษัทชั้นนำหลายแห่งยังแสดงดีมานด์จำนวนมาก สำหรับการใช้พื้นที่สำนักงาน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ให้สอดคล้องกับรูปแบบทำงานในปัจจุบัน ซึ่งจะผลักดันให้ธุรกิจอาคารสำนักงานให้บริการในรูปแบบ Flexible Space เพื่อตอบสนองความต้องการผู้เช่าในอนาคตมากยิ่งขึ้น ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ทาง GVREIT ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนกลยุทธ์และดำเนินงานอย่างเหมาะสม พร้อมกับมุ่งรักษามาตรฐาน ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างยั่งยืน”

Related Posts

Send this to a friend