POLITICS

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา วาระ 2 มีมติยืนให้มีบัตร เลือกตั้ง 2 ใบ แบ่ง ส.ส. 400 เขตปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณาวาระ 2 ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจบแล้ว มติยืนตาม กมธ.เสียงข้างมาก ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบ่ง ส.ส. 400 เขต ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน เตรียมโหวตวาระ 3 เดือนกันยายน 

วันนี้ (25 ส.ค. 64) การประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ…. ( แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) จัดทำแล้วเสร็จในวาระสอง ได้พิจารณาเรียงรายมาตรา และลงมติรายมาตราที่มีการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว โดยเริ่มจาก มาตรา 3 แก้ไขมาตรา 83 ประเด็น จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 500 คน โดยเป็นสมาชิก ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน โดยตรงและโดยลับ โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนนเสียง 476 เสียง

มาตรา 3/1 แก้ไขมาตรา 86 คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอถอนคำแปรญัตติ 

ประเด็น – วิธีดำเนินการในการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง จากเดิม 350 เขต แก้เป็น 400 เขต ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างที่คณะกรรมาธิการฯ เพิ่มขึ้นใหม่ ด้วยคะแนน 471 เสียง

มาตรา 90 มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ

ประเด็น – พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วไม่น้อยกว่า 100 เขตเลือกตั้ง ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 334 เสียง

และมาตรา 4 แก้ไขมาตรา 91 มีการแก้ไข
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ 

ประเด็น – การคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 506 เสียง และมีมติเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข ด้วยคะแนน 435 เสียง

จากนั้น นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกรัฐสภาในการพิจารณาวาระ 2 นี้ โดยคณะกรรมาธิการฯ หวังว่าในการโหวตวาระ 3 สมาชิกรัฐสภาจะมีมติเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อให้มีการประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญต่อไป จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกรัฐสภา และสั่งปิดประชุมในเวลา 20.33 นาฬิกา

อย่างไรก็ตาม หลังที่ประชุมร่วมรัฐสภา พิจาราณาลงมติวาระสอง รายมาตราเสร็จสิ้นแล้ว ต้องเว้น 15 วัน ถึงจะสามารถดำเนินการลงมติวาระ 3 ได้ เบื้องต้น วิป 3 ฝ่ายตกลงไว้ช่วงต้นเดือนกันยายน ประมาณวันที่ 10 กันยายน 2564

Related Posts

Send this to a friend