POLITICS

3 ชมรมแพทย์ เสนอ สธ.วางแนวทางพัฒนาระบบสุขภาพ ยกระดับรพ.ชุมชนขนาดเล็ก

วันนี้ (23 มี.ค 66) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย 3 ชมรมแพทย์ ได้แก่ 1.ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2.ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และ 3.ชมรมแพทย์โรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย เสนอแนวทางพัฒนาระบบสุขภาพ ให้ตอบสนองความต้องการประชาชน ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพพื้นที่ ทั้งด้านบุคลากร การบริหารจัดการ และบริการ กระจายสถานพยาบาล ให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้น เพิ่มการบริการรักษาที่ยากและซับซ้อน โดยยกระดับโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ให้มีแพทย์ 4 สาขาหลัก อาทิ อายุรแพทย์,กุมารแพทย์,สูตินรีแพทย์,ศัลยแพทย์

นพ.โอภาส กล่าวว่า “การดำเนินนโยบายต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การดำเนินงานในระยะต่อไป มีเป้าหมายพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ ให้มีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และปัญหาสุขภาพของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยบริการกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ ทำให้สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกระดับ มีความเข้าใจบริบทและปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงพร้อม รับฟังข้อเสนอจากทางพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมามอบกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกองบริหารการสาธารณสุข ประสานและประชุมร่วมกับชมรมแพทย์ 3 องค์กร ได้แก่ 1.ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2.ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และ 3.ชมรมแพทย์โรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญหนึ่ง ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศ”

“จากการประชุมหารือร่วมกัน มีข้อเสนอแนวทางในการพัฒนา ระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที่ครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร การบริหารจัดการ และการบริการ เช่น ด้านบุคลากร ให้มีคู่มือแนวทางในการบริหารงาน พร้อมพัฒนาทักษะทางการบริหาร ทั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกระดับ ด้านการบริหารจัดการ ปรับให้เขตสุขภาพเป็นผู้บริหารจัดการ ทั้งเรื่องบุคลากร งบประมาณ และวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับด้านการบริการ จะเน้นกระจายสถานบริการให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้น โดยเพิ่มบริการที่ยากและมีความซับซ้อน เช่น การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด การฉายแสง การปลูกถ่ายไต ยกระดับโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ให้มีแพทย์ 4 สาขาหลัก ได้แก่ อายุรแพทย์,กุมารแพทย์,สูตินรีแพทย์,ศัลยแพทย์ และบางสาขาที่จำเป็น เช่น วิสัญญี เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นต้น ที่สำคัญคือโรงพยาบาลทุกระดับ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน นอกจากนี้ยังต้องเพิ่มเรื่อง ของการสร้างและฝึกทักษะบุคลากรทางการแพทย์ให้มากขึ้นด้วย”

“ต้องขอบคุณทั้ง 3 ชมรมฯ ที่ระดมสมองและมีข้อเสนอแนะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยหลักในการประสานเพื่อขยายผลในการพัฒนาระบบสุขภาพให้เกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไป”

Related Posts

Send this to a friend